ďakovať

komu remercier qqn, komu za čo devoir qqch à qqn, être redevable de qqch à qqn

Ďakujem vám (veľmi pekne).
Merci (mille fois).
mεʀsi (mil fwa)
Vopred ďakujem za...
Je vous remercie d'avance pour...
ʒə vu ʀ(ə)mεʀsi davɑ̃s puʀ
Mne neďakujte.
Ne me remerciez pas.
nə mə ʀ(ə)mεʀsje pɑ
Šálku čaju? – Nie, ďakujem (neprosím si).
Une tasse de thé ? – Non, merci.
yn tɑs də te ? - nɔ̃ˌ mεʀsi
Ďakujem. – Niet zač.
Merci. – De rien.
mεʀsi - də ʀjε̃
Môžu ďakovať Bohu/osudu, že...
Ils peuvent remercier le ciel que...
il pœv ʀ(ə)mεʀsje lə sjεl kə
Poďakoval svojim rodičom za...
Il a remercié ses parents pour...
il a ʀ(ə)mεʀsje se paʀɑ̃ puʀ