cena

1(v peniazoch) prix m, (náklady) coût m

Všetko je v cene.
Tout (est) compris., Tout est inclus.
tu (ε) kɔ̃pʀiˌ tutεtε̃kly
Nápoje nie sú v cene.
Les boissons ne sont pas comprises.
le bwasɔ̃ nə sɔ̃ pɑ kɔ̃pʀiz
Cena nehrá rolu.
Le prix n'a aucune importance., Ce n'est pas une question de prix., Peu importe le prix.
lə pʀi na okyn ε̃pɔʀtɑ̃sˌ sə nε pɑ yn kεstjɔ̃ də pʀiˌ pø ε̃pɔʀt lə pʀi
Urobíme to za každú cenu.
Nous allons le faire coûte que coûte., Nous allons le faire pour tout prix.
nuzalɔ̃ lə fεʀ kut kə kutˌ nuzalɔ̃ lə fεʀ puʀ tu pʀi
Cena dohodou. (v inzeráte ap.)
Prix à débattre/négocier.
pʀi a debatʀ/negɔsje
za žiadnu cenu (v žiadnom prípade)
à aucun prix
a okœ̃ pʀi
za rozumné/prijateľné ceny
pour des prix raisonnables/acceptables
puʀ de pʀi ʀεzɔnabl/aksεptabl
... (ponúkaný) za priaznivú cenu
... pour un prix avantageux
... puʀ œ̃ pʀi avɑ̃taʒø
cenovo dostupný
(à un prix) abordable
(a œ̃ pʀi) abɔʀdabl

2(význam) valeur f

Má to (vôbec) cenu?
Cela vaut la peine ?, Cela vaut le coup ?
s(ə)la vo la pεn ?ˌ s(ə)la vo lə ku ?
To nemá cenu. (je to zbytočné)
Ça ne vaut pas la peine., Ça ne vaut pas le coup.
sa nə vo pɑ la pεnˌ sa nə vo pɑ lə ku
Nemá cenu snažiť sa o to.
C'est inutile d'essayer.
setinytil deseje

3(odmena) prix m

Vyhrala prvú cenu. (v súťaži)
Elle a remporté/eu/gagné le premier prix.
εl a ʀɑ̃pɔʀte/y/gaɲe lə pʀəmje pʀi
Dostal cenu za...
Il a reçu le prix pour...
il a ʀ(ə)sy lə pʀi puʀ
Nobelova cena za literatúru
prix Nobel de littérature
pʀi nɔbεl də liteʀatyʀ