česť

honneur m, (dobrá povesť) crédit m

Bolo mi cťou.
Je suis très honoré(e).
ʒə sɥi tʀεzɔnɔʀe
Mal som tú česť spoznať... (stretnúť sa)
J'ai eu l'honneur de rencontrer/faire la connaissance avec...
ʒe y lɔnœʀ də ʀɑ̃kɔ̃tʀe/fεʀ la kɔnεsɑ̃s avεk
Preukážete mi tú česť a prídete...
Vous me ferez l'honneur et vous viendrez...
vu mə fəʀe lɔnœʀ e vu vjεndʀe
Komu česť, tomu česť., Všetka česť.
À tout seigneur tout honneur.
a tu sεɲœʀ tutɔnœʀ
slúžiť ku cti komu/čomu
faire honneur à qqn/qqch
fεʀ ɔnœʀ
vzdať komu česť
rendre hommage à qqn
ʀɑ̃dʀ ɔmaʒ