čas

temps m

Máš chvíľku čas?
Tu as une minute ?
ty ɑ yn minyt ?
Čas vypršal.
Le temps a passé.
lə tɑ̃ a pɑse
Nemám čas.
Je n'ai pas le temps.
ʒə ne pɑ lə tɑ̃
Budeš mať dnes večer čas?
Tu es libre ce soir ?
ty e libʀ sə swaʀ ?
Niet času nazvyš.
Il n'y a pas un instant à perdre.
ilnja pɑzœ̃nε̃stɑ̃ a pεʀdʀ
Je najvyšší čas.
Il est (grand) temps.
il ε (gʀɑ̃) tɑ̃
To boli časy!
C'était le bon (vieux) temps.
setε lə bɔ̃ (vjø) tɑ̃
Schovaj si to na horšie časy.
Garde une poire pour la soif.
gaʀd yn pwaʀ puʀ la swaf
Čakajú nás ťažké časy.
On va en voir de rudes.
ɔ̃ va ɑ̃ vwaʀ də ʀyd
Nestrácaj čas.
Ne perds pas ton temps.
nə pεʀ pɑ tɔ̃ tɑ̃
Všetko má svoj čas.
Il y a un temps pour tout.
ilja œ̃ tɑ̃ puʀ tu
Čas sú peniaze.
Le temps, c'est de l'argent.
lə tɑ̃ˌ se də laʀʒɑ̃
v poslednom čase
ces derniers temps
se dεʀnje tɑ̃
pracovný čas
durée/temps/heures de travail
dyʀe/tɑ̃/œʀ də tʀavaj
z času na čas
de temps en temps, de temps à autre
də tɑ̃zɑ̃ tɑ̃ˌ də tɑ̃za otʀ
čas odchodu/odletu
temps de départ
tɑ̃ də depaʀ
čas príchodu/príletu
temps d'arrivée
tɑ̃ daʀive
vo svojom voľnom čase
pendant/dans son temps libre
pɑ̃dɑ̃/dɑ̃ sɔ̃ tɑ̃ libʀ