čo

1(v otázke na niečo) que, qu'est-ce qui/que, quoi

Čo si hovoril?
Qu'est-ce que tu disais ?, Qu'est-ce que tu as dit ?
kεs kə ty dizε ?ˌ kεs kə ty ɑ di ?
Čo si urobil? (prekvapenie alebo prepočutie)
Comment, qu'est-ce que tu as fait ?
kɔmɑ̃ˌ kεskə ty ɑ fε ?
Čo je ti?
Qu'est-ce qui t'arrive ?, Qu'est-ce que tu as ?
kεs ki taʀiv ?ˌ kεs kə ty ɑ ?
Čo potrebujete?
De quoi avez-vous besoin ?, Qu'est-ce qu'il vous faut ?
də kwa avevu bəzwε̃ ?ˌ kεs kil vu fo ?
Čo to stojí?
Ça fait combien ?
sa fε kɔ̃bjε̃ ?
Nemáte za čo. (v odpovedi na poďakovanie)
(Il n'y a) pas de quoi., De rien.
(ilnja) pɑ də kwaˌ də ʀjε̃
Čo to má znamenať?
C'est quoi tout ça ?
se kwa tu sa ?
A čo vy?
Et vous ?
e vu ?
A čo tak zájsť na pivo?
Et si on allait prendre une bière ?
e si ɔ̃ alε pʀɑ̃dʀ yn bjεʀ ?
Čo ja viem?
Est-ce que je sais, moi ?
εs kə ʒə sεˌ mwa ?
Čoho sa bojíš?
Qu'est-ce qui te fait peur ?
kεs ki tə fε pœʀ ?
Niet sa čoho báť.
Il n'y a rien à craindre.
ilnja ʀjε̃ a kʀε̃dʀ
Na čo to slúži?
À quoi ça sert ?
a kwa sa sεʀ ?
Čomu sa smeješ?
Qu'est-ce qui te fait rire ?
kεs ki tə fε ʀiʀ ?
Čo je toto za otázku?
Quelle question !
kεl kεstjɔ̃ !
Nemáš tu čo robiť (hľadať).
Tu n'as rien à faire ici.
ty na ʀjε̃ a fεʀ isi
Čím som si to zaslúžil?
Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?
kεs kə ʒe fε puʀ meʀite sa ?
čím skôr, tým lepšie
le plus tôt sera le mieux
lə ply to s(ə)ʀa lə mjø
Čím dlhšie bude preč, tým lepšie.
Plus longtemps elle ne sera pas là, meilleur ce sera.
ply lɔ̃tɑ̃ εl nə s(ə)ʀa pɑ laˌ mεjœʀ sə s(ə)ʀa
Čím je staršia, tým je krajšia.
En vieillissant, elle devient de plus en plus belle.
ɑ̃ vjejisɑ̃ˌ εl dəvjε̃ də plyzɑ̃ ply bεl
Ako čo. (záleží, o čo ide)
Ça dépend.
sa depɑ̃

2(prečo) pourquoi, qu'est-ce que, (pokiaľ) autant que

Čo sa mňa týka...
Quant à moi..., En ce qui me concerne...
kɑ̃ta mwaˌ ɑ̃ sə ki mə kɔ̃sεʀn
Čo si ja pamätám...
Autant que je me rappelle...
otɑ̃ kə ʒə mə ʀapεl
Tam, čo som bol...
Là où j'étais...
la u ʒetε
Čo do rýchlosti je najlepší.
Il est le meilleur quant à la vitesse.
il ε lə mεjœʀ kɑ̃ta la vitεs
Je to, čo by kameňom dohodil.
C'est à un jet de pierre.
seta œ̃ dʒεt də pjεʀ

3(výzva na súhlas) pas vrai ?, n'est-ce pas ?, tu trouves pas ?

Šikovné, čo?
C'est malin, hein ?
se malε̃ˌ ˈε̃ ?
To je šialené, čo?
C'est fou, tu trouves pas ?
se fuˌ ty tʀuv pɑ ?
Ty si tam nešiel, čo?
Tu n'y es pas allé, c'est pas ça ?
ty ni - pɑ aleˌ se pɑ sa ?
Ty by si mi to nepožičal, čo?
Tu ne me le prêterais pas, hein ?
ty nə mə lə pʀεt(ə)ʀε pɑˌ ˈε̃ ?

4(v časových vetách) depuis que, (spôsob, miera) tant que

Je to rok, čo zomrel.
Cela fait un an qu'il est mort.
s(ə)la fε œ̃nɑ̃ kil ε mɔʀ
Odvtedy, čo ju poznám...
Depuis que je la connais...
dəpɥi kə ʒə la kɔnε
Zostanem tam čo najdlhšie.
J'y resterai le plus longtemps possible.
ʒi ʀεst(ə)ʀe lə ply lɔ̃tɑ̃ pɔsibl
Dokonči to čo najskôr.
Finis ça le plus tôt possible.
fini sa lə ply to pɔsibl
deň čo deň
jour sur jour
ʒuʀ syʀ ʒuʀ