zložiť, skladať

plier, (skladbu) composer, (sľub) faire de qqch

Kto zložil túto operu?
Qui a composé cet opéra ?
ki a kɔ̃poze sεt ɔpeʀa ?
Zložil si tú skúšku?
Tu as passé cet examen ?
ty ɑ pɑse sεt εgzamε̃ ?
Nezložil som skúšku.
J'ai échoué à l'examen., Je me suis fait refuser à mon examen.
ʒe eʃwe a lεgzamε̃ˌ ʒə mə sɥi fε ʀ(ə)fyze a mɔnεgzamε̃
Zložili sme sa na benzín.
Nous avons partagé les frais d'essence.
nuzavɔ̃ paʀtaʒe le fʀε desɑ̃s
Kam to mám zložiť?
Où dois-je le mettre ?
u dwaʒə lə mεtʀ ?
Zložila sa z tej horúčavy.
Elle s'est évanouie tellement il faisait chaud.
εl setevanwi tεlmɑ̃ il fəzε ʃo
Zlož tie nohy zo stola.
Enlève tes pieds de la table.
ɑ̃lεv te pje də la tabl
skladať sa z koho/čoho
se composer de qqn/qqch
sə kɔ̃poze
Neskladajte! (pri telefonovaní)
Ne quittez pas !
nə kite pɑ !