zaujať

captiver l'attention, (pozíciu) prendre, occuper

Čo ma zaujalo...
Ce qui m'a saisi...
sə ki ma sezi
Zdalo sa, že ho ten nápad zaujal.
Il semblait intéressé par cette idée.
il sɑ̃blε ε̃teʀese paʀ sεt ide
Musíte zaujať ich pozornosť.
Vous devez attirer leur attention.
vu d(ə)ve atiʀe lœʀ atɑ̃sjɔ̃
Zaujmite svoje miesta. (postavte sa na miesta)
À vos places.
a vo plas
Zaujmite svoje miesta. (posaďte sa)
Asseyez-vous.
asejevu
Zaujíma tretie miesto.
Il occupe la troisième place.
il ɔkyp la tʀwɑzjεm plas
zaujať miesto kde
prendre la position qqpart
pʀɑ̃dʀ la pozisjɔ̃
zaujať stanovisko/postoj k čomu
adopter une position face à qqch
adɔpte yn pozisjɔ̃