zariadiť

1(zaobstarať) čo s'occuper de qqch, faire le nécessaire pour qqch, assurer qqch

Zariadim to.
Je vais m'en occuper.
ʒə vε mɑ̃nɔkype
Môžete zariadiť, aby sme to dostali?
Pouvez-vous nous assurer que nous y parvenions ?
puvevu nuzasyʀe kə nuzi paʀvənjɔ̃ ?
To by sa dalo zariadiť.
Ça peut/pourrait s'arranger.
sa pø/puʀε saʀɑ̃ʒe
Zariaď sa podľa toho.
Agis en conséquence.
aʒi ɑ̃ kɔ̃sekɑ̃s
Zariaď si to tak, aby si prišiel včas.
Arrange-toi pour venir à l'heure.
aʀɑ̃ʒtwa puʀ v(ə)niʀ a lœʀ
Všetko je zariadené.
Tout est arrangé.
tutεtaʀɑ̃ʒe

2(nábytkom ap.) aménager, meubler

Zariadili si byt.
Ils ont aménagé leur appartement.
ilzɔ̃ amenaʒe lœʀ apaʀtəmɑ̃