záležať

1(závisieť) na kom/čom dépendre de qqn/qqch

To bude záležať na vás.
Cela dépendra de vous.
s(ə)la depɑ̃dʀa də vu
Keby záležalo na mne...
Si c'était moi qui décidais/à moi de décider...
si setε mwa ki desidε/a mwa də deside

2(mať záujem) importer

Na tom (vôbec) nezáleží.
Peu importe., (Il) n'importe.
pø ε̃pɔʀtˌ (il) nε̃pɔʀt
Veľmi mi na tebe záleží.
Je tiens beaucoup à toi.
ʒə tjε̃ boku a twa
Tu záleží hlavne na rýchlosti.
Là, c'est avant tout la vitesse qui importe.
laˌ se avɑ̃ tu la vitεs ki ε̃pɔʀt
Komu na tom záleží?
Qu'est ce que cela va changer ?
kε sə kə s(ə)la va ʃɑ̃ʒe ?
Na peniazoch/vzdialenosti nezáleží.
Peu importe l'argent/la distance.
pø ε̃pɔʀt laʀʒɑ̃/la distɑ̃s
Daj si záležať! (pousiluj sa)
Fais pour le mieux !
fε puʀ lə mjø !
Daj si záležať! (neponáhľaj sa)
Prends ton temps !
pʀɑ̃ tɔ̃ tɑ̃ !
Záleží jej na ňom.
Elle tient à lui.
εl tjε̃ a lɥi