vyvolať

susciter, provoquer, (v škole) interroger

To vyvolalo obavy z...
Cela a suscité les craintes de...
s(ə)la a sysite le kʀε̃t də
Malo by to vyvolať pozitívnu reakciu.
Cela devrait provoquer/susciter une réaction positive.
s(ə)la dəvʀε pʀɔvɔke/sysite yn ʀeaksjɔ̃ pɔzitiv
Jeho kniha vyvolala vlnu kritiky.
Son livre a soulevé/provoqué une vague de critique.
sɔ̃ livʀ a sul(ə)ve/pʀɔvɔke yn vag də kʀitik
Vyvolalo to vo mne dojem, že...
Cela m'a donné l'impression que...
s(ə)la ma dɔne lε̃pʀεsjɔ̃ kə
Vyvoláva to predstavu jari.
Ça évoque le printemps.
sa evɔk lə pʀε̃tɑ̃
Vyvolalo to (vo mne) spomienky na...
Ça a évoqué (en moi) les souvenirs de...
sa a evɔke (ɑ̃ mwa) le suv(ə)niʀ də
Vyvolávajú nepokoje.
Ils provoquent des émeutes.
il pʀɔvɔk dezemøt
Mohlo by to vyvolať vedľajšie účinky.
Ça pourrait provoquer des effets secondaires.
sa puʀε pʀɔvɔke dezefε s(ə)gɔ̃dεʀ
Dám ti tú fotku vyvolať.
Je vais faire développer la photo pour toi.
ʒə vε fεʀ dev(ə)lɔpe la fɔto puʀ twa
Vyvolala ma, aby som odpovedal.
Elle m'a demandé de répondre.
εl ma d(ə)mɑ̃de də ʀepɔ̃dʀ
Vyvolali ma z... (v škole)
J'ai planché sur...
ʒe plɑ̃ʃe syʀ
Vyvolávali rasistické heslá.
Ils braillaient des slogans racistes.
il bʀɑjε de slɔgɑ̃ ʀasist