vysoký

'haut/'haute, (veľký) élev|é/-ée, grand/grande

Aký si vysoký?
Quelle est ta taille ?
kεl ε ta tɑj ?
Je o hlavu vyšší než on.
Il le dépasse de la tête.
il lə depɑs də la tεt
Ktorý je najvyšší vrch na svete?
Quelle est la montagne la plus haute du monde ?
kεl ε la mɔ̃taɲ la ply ˈot dy mɔ̃d ?
Obaja sú na vysokej škole.
Tous les deux font leurs études universitaires.
tule dø fɔ̃ lœʀzetyd ynivεʀsitεʀ
Nosí vysoké podpätky.
Elle met/chausse des talons hauts.
εl mε/ʃos de talɔ̃ ˈo
Kladú vysoké nároky na...
Ils sont très exigeants sur...
il sɔ̃ tʀεzεgziʒeɑ̃ syʀ
vo vyšších kruhoch
dans les hauts milieux
dɑ̃ le ˈo miljø
vyššie/najvyššie poschodie
étage supérieur/dernier étage
etaʒ sypeʀjœʀ/dεʀnje etaʒ
najvyšší predstavitelia (organizácie)
les plus hauts représentants
le ply ˈo ʀ(ə)pʀezɑ̃tɑ̃
najvyššia povolená rýchlosť
vitesse maximale autorisée
vitεs maksimal ɔtɔʀize
žiť na vysokej nohe
vivre sur un grand pied, mener la vie à grandes guides, mener grand train
vivʀ syʀ œ̃ gʀɑ̃ pjeˌ m(ə)ne la vi a gʀɑ̃d gidˌ m(ə)ne gʀɑ̃ tʀε̃
ľudia od dvadsať vyššie
les personnes (âgées) de 20 ans et plus
le pεʀsɔn (ɑʒe) də vε̃ ɑ̃ e plys