vymeniť

changer, remplacer, (zameniť) čo za čo (é)changer qqch contre/pour qqch

Môžete mi to vymeniť?
Vous pouvez me l'échanger ?
vu puve mə leʃɑ̃ʒe ?
Vymenil som to za...
Je l'ai échangé pour/contre...
ʒə le eʃɑ̃ʒe puʀ/kɔ̃tʀ
Potrebujem vymeniť koleso. (na aute)
Il me faut changer la roue.
il mə fo ʃɑ̃ʒe la ʀu
Vymením si libry na eurá.
Je vais changer les livres contre les euros.
ʒə vε ʃɑ̃ʒe le livʀ kɔ̃tʀ lezøʀo
Vymeníme sa? (miesta)
Si on échangeait les places ?
si ɔ̃neʃɑ̃ʒε le plas ?
Vymenili ho za mladšieho... (nahradili)
Il a été remplacé par un plus jeune.
il a ete ʀɑ̃plase paʀ œ̃ ply ʒœn
Vymenili sme si názory na...
Nous avons échangé nos points de vue sur...
nuzavɔ̃ eʃɑ̃ʒe no pwε̃ də vy syʀ