všetko

tout

Všetko najlepšie k narodeninám!
Bon anniversaire !, Joyeux anniversaire !
bɔnanivεʀsεʀ !ˌ ʒwajøanivεʀsεʀ !
Všetka česť!
Tous mes compliments !
tume klimɑ̃ !
To je všetko.
C'est tout., Ça y est.
se tuˌ sa jε
A to je všetko? (už nič viac)
C'est tout ?
se tu ?
Je po všetkom. (je koniec)
Ça y est., C'est fini., C'en est fait.
sa jεˌ se finiˌ sɑ̃nε fε
Je po všetkom. (všetko je stratené)
Ça y est., C'est fini., La partie est terminée.
sa jεˌ se finiˌ la paʀti ε tεʀmine
To je nadnes všetko.
C'est tout pour aujourd'hui.
se tu puʀ oʒuʀdɥi
Je schopný všetkého.
Il est capable de tout.
il ε kapabl də tu
To hovorí za všetko.
Ça parle de soi-même., Ça se passe de commentaires.
sa paʀl də swamεmˌ sa sə pɑs də kɔmɑ̃tεʀ
Všetko ma bolí.
J'ai mal partout.
ʒe mal paʀtu
To už presahuje všetky medze!
Cela passe la mesure !, Ça, c'est le comble !
s(ə)la pɑs la m(ə)zyʀ !ˌ saˌ se lə kɔ̃bl !
Všetko má svoj čas.
Il y a un temps pour tout.
ilja œ̃ tɑ̃ puʀ tu
Všetkého veľa škodí.
Abondance de biens nuit.
abɔ̃dɑ̃s də bjε̃ nɥi
Do tretice všetko dobré.
Jamais deux sans trois.
ʒamε dø sɑ̃ tʀwɑ
Všetko zlé je na niečo dobré.
À quelque chose malheur est bon.
a kεlk(ə) ʃoz malœʀ ε bɔ̃
zo všetkých síl, z celej sily
de toutes ses forces
də tut se fɔʀs
podľa všetkého (ako sa zdá)
selon toute apparence
s(ə)lɔ̃ tut apaʀɑ̃s
všetko možné
toute(s) sorte(s) de choses
tut sɔʀt də ʃoz