upozorniť

koho na čo avertir, (vopred) prévenir qqn de qqch, (na niečo) signaler qqch à qqn

Dovoľte, aby som vás upozornil, že...
Permettez-moi de vous signaler que...
pεʀmεtemwa də vu siɲale kə
Rád by som upozornil na to, že...
Je vous ferai remarquer que...
ʒə vu f(ə)ʀe ʀ(ə)maʀke kə
Upozornili nás, aby sme dávali pozor.
On nous a prévenus de faire attention.
ɔ̃ nuza ? də fεʀ atɑ̃sjɔ̃
Na to ma nikto neupozornil.
Personne ne me l'a signalé.
pεʀsɔn nə mə la siɲale
Upozorníme vás poštou.
Vous serez avertis par courrier.
vu s(ə)ʀe aveʀti paʀ kuʀje
Upozornil na seba vo filme...
Il s'est fait remarquer dans le film...
il se fε ʀ(ə)maʀke dɑ̃ lə film
Upozorňujeme, že... (v liste ap.)
Nous vous prévenons que...
nu vu pʀev(ə)nɔ̃ kə