ukázať

komu čo faire voir, présenter, montrer qqch à qqn

Ukáž (mi to). (pozriem sa)
Fais(-le) voir.
fε(lə) vwaʀ
Mohol by si mi to ukázať?
Tu peux me le montrer ?
ty pø mə lə mɔ̃tʀe ?
Ukážem vám cestu.
Je vais vous montrer/indiquer le chemin.
ʒə vε vu mɔ̃tʀe/ε̃dike lə ʃ(ə)mε̃
Niečo vám ukážem.
Je vais vous montrer quelque chose.
ʒə vε vu mɔ̃tʀe kεlk(ə) ʃoz
Ukážem vám mesto.
Je vais vous faire découvrir la ville.
ʒə vε vu fεʀ dekuvʀiʀ la vil
Ukázala na mňa.
Elle m'a montré du doigt.
εl ma mɔ̃tʀe dy dwa
Ja ti ukážem!
Je vais te montrer un peu !
ʒə vε tə mɔ̃tʀe œ̃ pø !
Len čas ukáže.
Qui vivra verra.
ki vivʀa vεʀa
ukázať prstom na koho (obviniť)
montrer qqn du doigt
mɔ̃tʀe dy dwa