silný

fort/forte, (výkonný) puiss|ant/-ante, (pevný) solide

To je jeho silná stránka.
C'est son point fort.
se sɔ̃ pwε̃ fɔʀ
Musíš byť silný!
Tu dois être fort !
ty dwa εtʀ fɔʀ !
Si dosť silný na to, aby si...
Tu es assez fort pour...
ty e ase fɔʀ puʀ
V noci bol silný lejak.
Pendant la nuit, il a plu à torrents.
pɑ̃dɑ̃ la nɥiˌ il a ply a tɔʀɑ̃
Kto je najsilnejší?
Qui est le plus fort ?
ki ε lə ply fɔʀ ?
To je trochu silná káva. (to už prehnali)
Ça, c'est (un peu) raide !, Ça, c'est (un peu) fort de café !
saˌ se (œ̃ pø) ʀεd !ˌ saˌ se (œ̃ pø) fɔʀ də kafe !
silné nervy
nerfs solides
nεʀ sɔlid
silné a slabé stránky
points forts et faibles
pwε̃ fɔʀ e fεbl
silnejšie pohlavie
sexe fort
sεks fɔʀ
Silno mi stisol ruku.
Il m'a serré la main fortement.
il ma seʀe la mε̃ fɔʀtəmɑ̃