rok

an m, année f

Koľko máš rokov?
Quel âge as-tu ?, (hovor.) Tu as quel âge ?
kεl ɑʒ ɑty ?ˌ ty ɑ kεl ɑʒ ?
dva roky.
Il a deux ans.
il a døzɑ̃
Stretli sa v roku 1996.
Ils se sont rencontrés en 1996.
il sə sɔ̃ ʀɑ̃kɔ̃tʀe ɑ̃ milnœfsɑ̃katʀvε̃sεz
Budú sa brať o rok.
Ils se marieront dans un an.
il sə maʀiʀɔ̃ dɑ̃zœ̃nɑ̃
Tento rok nepôjdem do Talianska.
Je n'irai pas en Italie cette année.
ʒə niʀe pɑ ɑ̃nitali sεt ane
Potrvá to roky.
Ça va prendre des années.
sa va pʀɑ̃dʀ dezane
Šťastný Nový rok.
Bonne année !
bɔn ane !
Bol som tam pred troma rokmi.
J'y étais il y a trois ans.
ʒi etε ilja tʀwɑzɑ̃
Sme sto rokov za opicami.
Nous retardons beaucoup sur notre temps.
nu ? boku syʀ nɔtʀ tɑ̃
tento rok na jar/v lete
ce printemps/cet été
sə pʀε̃tɑ̃/sεt ete
rok čo rok (sa opakovať)
année après année
ane apʀε ane
z roka na rok (sa meniť)
d'année en année
dane ɑ̃nane
po celý rok
(pendant) toute l'année
(pɑ̃dɑ̃) tut lane
do roka
dans un an
dɑ̃zœ̃nɑ̃
tento rok
cette année
sεt ane
raz za uhorský rok
tous les trente-six du mois
tule tʀɑ̃tsis dy mwa