reč

parole f, (jazyk) langue f, langage m

Mojou materinskou rečou je...
Ma langue maternelle, c'est...
ma lɑ̃g matεʀnεlˌ se
To sú len reči. (plané)
Ce ne sont que des on-dit.
sə nə sɔ̃ kə de ɔ̃di
To sú len reči. (iba fámy)
Ce n'est qu'une rumeur.
sə nε kyn ʀymœʀ
To nestojí za reč. (reakcia na poďakovanie)
De rien., Il n'y a pas de quoi.
də ʀjε̃ˌ ilnja pɑ də kwa
Nie je mi veľmi do reči.
Je n'ai pas envie de parler maintenant.
ʒə ne pɑ ɑ̃vi də paʀle mε̃t(ə)nɑ̃
Stratil si reč?
Tu as perdu la parole ?
ty ɑ pεʀdy la paʀɔl ?
Urobil to bez rečí.
Il l'a fait sans protester.
il la fε sɑ̃ pʀɔtεste
Má rečovú chybu.
Il a un défaut de parole.
il a œ̃ defo də paʀɔl
skočiť komu do reči
couper la parole à qqn
kupe la paʀɔl