priviesť

1(doviesť) amener, (znova, späť) ramener

Priviedol som kamaráta.
J'ai amené un ami.
ʒe am(ə)ne œ̃nami
Priviedol ju so sebou.
Il l'a emmenée.
il la ɑ̃m(ə)ne
Hneď ho privediem.
Je le ramène tout de suite.
ʒə lə ʀamεn tu də sɥit
Čo vás sem privádza?
Qu'est-ce qui vous amène ici ?
kεs ki vuzamεn isi ?

2(uviesť do stavu) mener, conduire

To ho priviedlo na myšlienku/nápad...
Cela lui a donné l'idée...
s(ə)la lɥi a dɔne lide
Priviedli ho k vedomiu/sebe.
Ils l'ont ranimé.
il lɔ̃ ʀanime
Priviedol firmu do bankrotu.
Il a mené l'entreprise à la banqueroute.
il a məne lɑ̃tʀəpʀiz a la bɑ̃kʀut
Priviedli ho k tenisu.
Ils l'ont incité à jouer au tennis.
il lɔ̃ ε̃site a ʒwe o tenis
Čo ho k tomu priviedlo?
Qu'est-ce qui l'y a conduit ?
kεs ki li a kɔ̃dɥi ?
Privádzate ma do rozpakov!
Vous me mettez dans l'embarras !
vu mə mεte dɑ̃ lɑ̃baʀa !
Ten ma privedie do hrobu!
Il me mènera au tombeau !
il mə mεn(ə)ʀa o tɔ̃bo !