priniesť

komu čo (ap)porter, rapporter qqch à qqn, (spôsobiť) causer

Priniesol by si mi pohárik?
Tu peux m'apporter un verre ?
ty pø mapɔʀte œ̃ vεʀ ?
Mám vám priniesť stoličku?
Je vous apporte une chaise ?
ʒə vuzapɔʀt yn ʃεz ?
Prines mi ešte jeden.
Tu veux m'en apporter encore un.
ty vø mɑ̃napɔʀte ɑ̃kɔʀ œ̃
Prineste si to so sebou.
Apportez-le avec vous.
apɔʀtelə avεk vu
Kto priniesol tie kvety?
Qui a apporté ces fleurs ?
ki a apɔʀte se flœʀ ?
Dovolil som si priniesť...
Je me suis permis d'apporter..., J'ai pris la liberté d'apporter...
ʒə mə sɥi pεʀmi dapɔʀteˌ ʒe pʀi la libεʀte dapɔʀte
Prines! (povel psovi)
Rapporte !, Va chercher !
ʀapɔʀt !ˌ va ʃεʀʃe !
Ich rozhovory priniesli výsledky.
Leurs négociations ont apporté des résultats.
lœʀ negɔsjasjɔ̃ ɔ̃ apɔʀte de ʀezylta
Komu to prináša prospech?
À qui est-ce que cela apporte du bénéfice ?
a ki εs kə s(ə)la apɔʀt dy benefis ?
Priniesli najvyššiu obeť.
Ils ont fait le plus grand sacrifice.
ilzɔ̃ fε lə ply gʀɑ̃ sakʀifis