prihlásiť (sa)

déclarer, koho kam faire inscrire qqn à qqch

Prihlásil som sa na jazykový kurz.
Je me suis inscrit à un cours de langue.
ʒə mə sɥi ε̃skʀi a œ̃ kuʀ də lɑ̃g
Prihláste sa do týždňa na polícii.
Faites-vous enregistrer au commissariat de police en une semaine.
fεtvu ɑ̃ʀ(ə)ʒistʀe o kɔmisaʀja də pɔlis ɑ̃nyn s(ə)mεn
Prihlás sa u mňa/môjho kolegu.
Présente-toi moi/à mon collègue.
pʀezɑ̃ttwa mwa/a mɔ̃ kɔlεg
Musím sa najprv prihlásiť v hoteli.
Je dois me présenter d'abord à la réception de l'hôtel.
ʒə dwa mə pʀezɑ̃te dabɔʀ a la ʀesεpsjɔ̃ də lɔtεl
Prihlásil som sa ako dobrovoľník na...
Je me suis porté volontaire pour...
ʒə mə sɥi pɔʀte vɔlɔ̃tεʀ puʀ
Prihlásil som sa na vysokú školu.
Je me suis inscrit à l'université.
ʒə mə sɥizε̃skʀi a lynivεʀsite
O nájdené veci sa nikto neprihlásil.
Personne n'a réclamé les objets trouvés.
pεʀsɔn na ʀeklame lezɔbʒε tʀuve
Prihláste sa, ak niečomu nerozumiete.
Levez la main, si vous ne comprenez pas quelque chose.
l(ə)ve la mε̃ˌ si vu nə kɔ̃pʀəne pɑ kεlk(ə) ʃoz