pokúsiť sa, pokúšať sa

o čo essayer, tenter (de faire) qqch

Pokúsim sa (to urobiť).
Je vais essayer (de le faire).
ʒə vε eseje (də lə fεʀ)
Pokúsil sa o útek.
Il a tenté de s'évader.
il a tɑ̃te də sevade
Pokúsila sa o samovraždu.
Elle a tenté de se suicider.
εl a tɑ̃te də sə sɥiside
Ani sa o to nepokúsila.
Elle n'a même pas essayé.
εl na mεm pɑ eseje