počítať

1(zisťovať počet) compter, chiffrer, (v matematike) calculer

Počítaj od jedna do desať.
Compte de un jusqu'à dix.
kɔ̃t də œ̃ ʒyska dis
Počítame každú korunu.
Nous regardons à la dépense., Nous comptons chaque centime.
nu ʀ(ə)gaʀdɔ̃ a la depɑ̃sˌ nu kɔ̃tɔ̃ ʃak sɑ̃tim
keď nepočítam..., nepočítajúc do toho...
sans compter...
sɑ̃ kɔ̃te
počítajúc do toho čo
y compris qqch
i kɔ̃pʀi
počítať na prstoch
compter sur ses doigts
kɔ̃te syʀ se dwa
počítať na kalkulačke
calculer à la calculatrice
kalkyle a la kalkylatʀis
počítať rovnice
résoudre des équitations
ʀezudʀ dez?

2(mať na zreteli) s kým/čím compter sur qqn/qqch

Počítam s najhorším.
Je m'attends au pire.
ʒə matɑ̃ o piʀ
S touto možnosťou musíš počítať.
Il (te) faut tenir compte de cette possibilité.
il (tə) fo t(ə)niʀ kɔ̃t də sεt pɔsibilite
S tým musíme počítať.
Il faut compter là-dessus., Il faut prendre cela en compte., Il faut prendre cela en considération.
il fo kɔ̃te lad(ə)syˌ il fo pʀɑ̃dʀ s(ə)la ɑ̃ kɔ̃tˌ il fo pʀɑ̃dʀ s(ə)la ɑ̃ kɔ̃sideʀasjɔ̃
S tým som nepočítal.
Je ne m'y attendais pas.
ʒə nə mi atɑ̃dε pɑ
So mnou nepočítajte!
Ne comptez surtout pas sur moi !
nə kɔ̃te syʀtu pɑ syʀ mwa !