oko

œil m yeux

Videl som to na vlastné oči.
Je l'ai vu de mes propres yeux.
ʒə le vy də me pʀɔpʀzjø
Zatvor/Otvor oči!
Ferme/Ouvre les yeux !
fεʀm/uvʀ lezjø !
Pozri sa mi do očí...
Regarde dans mes yeux...
ʀ(ə)gaʀd dɑ̃ mezjø
Niečo mi spadlo do oka.
Quelque chose est tombé dans mon œil.
kεlk(ə) ʃoz ε tɔ̃be dɑ̃ mɔnœj
Trochu škúli na ľavé oko.
Son œil gauche dévie légèrement.
sɔnœj goʃ devi leʒεʀmɑ̃
Dám si volské oko.
Je prends un œuf sur le plat.
ʒə pʀɑ̃ œ̃nœf syʀ lə pla
Uteká ti očko na pančuche.
Une maille de ton bas file.
yn mɑj də tɔ̃ bɑ fil
Zahmlilo sa mi pred očami.
J'ai eu un nuage devant les yeux.
ʒe y œ̃ nɥaʒ d(ə)vɑ̃ lezjø
Neverím vlastným očiam!
Je n'en crois pas mes yeux !
ʒə nɑ̃ kʀwa pɑ mezjø !
Akoby otcovi z oka vypadol.
Il est (tout) le portrait de son père., C'est son père tout craché.
il ε (tu) lə pɔʀtʀε də sɔ̃ pεʀˌ se sɔ̃ pεʀ tu kʀaʃe
To priam bije do očí!
Ça saute aux yeux !
sa sot ozjø !
Môžeme (nad tým) prižmúriť oči. (byť zhovievavejší)
Nous pouvons fermer les yeux sur cela.
nu puvɔ̃ fεʀme lezjø syʀ s(ə)la
Nespustil z nej oči.
Il ne l'a pas quittée des yeux.
il nə la pɑ kite dezjø
Neveril som vlastným očiam.
Je n'en croyais pas mes yeux.
ʒə nɑ̃ kʀwajε pɑ mezjø
Smial sa mi do očí!
Il m'a ri au nez !
il ma ʀi o ne !
Poviem mu to do očí.
Je le lui dirai en face.
ʒə lə lɥi diʀe ɑ̃ fas
otvoriť komu oči
enlever les œillères de qqn, ouvrir les yeux à qqn
ɑ̃l(ə)ve lezœjεʀˌ uvʀiʀ lezjø
oko za oko, zub za zub
œil pour œil, dent pour dent
œj puʀ œjˌ dɑ̃ puʀ dɑ̃
robiť čo len naoko
faire semblant de qqch
fεʀ sɑ̃blɑ̃