odkázať

1(nechať ako dedičstvo) léguer, laisser pour/en héritage

Odkázal celý majetok synovi.
Il a légué tous ses biens à son fils.
il a lege tuse bjε̃ a sɔ̃ fis
Odkázal mi dom.
Il m'a légué sa maison.
il ma lege sa mεzɔ̃
byť odkázaný na koho/čo
dépendre de qqn, être réduit à qqch
depɑ̃dʀˌ εtʀ ʀedɥi

2(poslať odkaz) čo komu transmettre qqch à qqn, (povedať) dire

Odkáž mu, že...
Dis-lui que...
dilɥi kə
Chcete mu niečo odkázať?
Voulez-vous lui laisser un message ?
vulevu lɥi lese œ̃ mesaʒ ?
Môžete to odkázať ostatným?
Pouvez-vous le dire aux autres ?
puvevu lə diʀ ozotʀ ?
Ja mu/im to odkážem.
Je vais le lui/leur dire.
ʒə vε lə lɥi/lœʀ diʀ
Mám vám odkázať, že...
Je dois vous dire que...
ʒə dwa vu diʀ kə
Mám mu niečo odkázať?
Voulez-vous laisser un message ?
vulevu lese œ̃ mesaʒ ?