môcť

1(byť schopný) pouvoir

Mohli by ste mi pomôcť?
Pourriez-vous m'aider ?
puʀjevu mede ?
Čo pre vás môžem urobiť?
Qu'est ce que je peux faire pour vous ?
kε sə kə ʒə pø fεʀ puʀ vu ?
Nemôžem spať.
Je ne peux pas dormir.
ʒə nə pø pɑ dɔʀmiʀ
Môžete sa posadiť.
Vous pouvez vous asseoir.
vu puve vuzaswaʀ
Robili sme, čo sme mohli.
Nous avons fait de notre mieux.
nuzavɔ̃ fε də nɔtʀ mjø
Ako som to mohol vedieť?
Comment pouvais-je le savoir ?
kɔmɑ̃ puvεʒ lə savwaʀ ?
Kto to mohol urobiť?
Qui a pu le faire ?
ki a py lə fεʀ ?
Na to sa môžem vykašlať.
Qu'est-ce que je peux m'en foutre.
kεs kə ʒə pø mɑ̃ futʀ
Môžeš mi našepkať?
Tu peux me donner un indice ?
ty pø mə dɔne œ̃nε̃dis ?
Nemôžem si pomôcť.
Je n'y peux rien., Ce n'est pas de ma faute.
ʒə ni pø ʀjε̃ˌ sə nε pɑ də ma fot
Nemôžem ho ani vidieť!
Je ne peux pas le blairer !
ʒə nə pø pɑ lə bleʀe !

2(smieť) pouvoir

Môžem otvoriť okno?
Je peux ouvrir la fenêtre ?
ʒə pø uvʀiʀ la f(ə)nεtʀ ?
Môže sa tu fajčiť?
On peut fumer ici ?
ɔ̃ pø fyme isi ?
To nemohol byť on.
Ça ne pouvait pas être lui.
sa nə puvε pɑ εtʀ lɥi
To by mohla byť pravda.
Cela pourrait être vrai.
s(ə)la puʀε εtʀ vʀε

3(byť zodpovedný) za čo être responsable de qqch

Kto za to môže?
Qui en est responsable ?
ki ɑ̃nε ʀεspɔ̃sabl ?
Nemôžem za to.
Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.
sə nε pɑ də ma fotˌ ʒə ni sɥi puʀ ʀjε̃
Za to môžem ja.
C'est ma faute.
se ma fot