miesto1

1(oblasť činnosti, výskytu) place f, endroit m, lieu m

Je to miesto voľné?
Est-ce que cette place est libre ?, C'est libre ?
εs kə sεt plas ε libʀ ?ˌ se libʀ ?
Obsadili ste mi miesto.
Vous avez pris ma place.
vuzave pʀi ma plas
Chcel by som miesto pri okne.
J'aimerais un siège côté fenêtre., Je voudrais une place côté fenêtre.
ʒεmʀε œ̃ sjεʒ kote f(ə)nεtʀˌ ʒə vudʀε yn plas kote f(ə)nεtʀ
Ja na tvojom mieste by som...
Moi, à ta place, je...
mwaˌ a ta plasˌ ʒə
Sme na mieste. (v cieli)
Nous sommes arrivés., Nous sommes ici., Nous voilà.
nu sɔmaʀiveˌ nu sɔm isiˌ nu vwala
Bezpečnosť je na prvom mieste.
La sécurité est au premier rang.
la sekyʀite εto pʀəmje ʀɑ̃
Potrebujeme viac miesta.
Nous avons besoin de plus d'espace.
nuzavɔ̃ bəzwε̃ də plys dεspas
(priamo) na mieste
sur place
syʀ plas
priamo na/v mieste (vykonávaný)
directement sur place
diʀεktəmɑ̃ syʀ plas

2(zamestnanie) place f, poste m, emploi m

Prišiel o miesto.
Il a perdu son travail.
il a pεʀdy sɔ̃ tʀavaj
Teraz je bez miesta.
Actuellement, il est sans emploi.
aktyεlmɑ̃ˌ il ε sɑ̃zɑ̃plwa
Je to človek na svojom mieste.
C'est la bonne personne à bonne place.
se la bɔn pεʀsɔn a bɔn plas
teplé miestečko
poste bien douillet
pɔst bjε̃ dujε