mať

1(vlastniť) avoir

Mám dvadsaťpäť (rokov).
J'ai vingt-cinq ans.
ʒe vε̃sε̃k ɑ̃
Nemám to so sebou/pri sebe.
Je ne l'ai pas sur moi.
ʒə nə le pɑ syʀ mwa
Mal na sebe...
Il était habillé en...
il etεtabije ɑ̃
Nemáme dosť peňazí.
On n'a pas assez d'argent.
ɔ̃ na pɑ ase daʀʒɑ̃
Máme problémy s...
On a des problèmes avec...
ɔ̃na de pʀɔblεm avεk
Máš pravdu.
Tu as raison.
ty ɑ ʀεzɔ̃
Mal si šťastie.
Tu as eu de la chance.
ty ɑ y də la ʃɑ̃s
Odkiaľ to máš?
Où as-tu pêché cela ?
u ɑty peʃe s(ə)la ?
Od koho to máš?
Qui te l'a donné ?
ki tə la dɔne ?
Už toho mám za sebou dosť.
J'en ai bavé., J'en ai vu de dures.
ʒɑ̃nε baveˌ ʒɑ̃nε vy də dyʀ
Nemaj mu to za zlé.
Ne lui en veuille pas.
nə lɥi ɑ̃ vœj pɑ
to mám!, Mám to. (viem to)
Ça y est !, J'y suis !, J'ai trouvé !
sa jε !ˌ ʒi sɥi !ˌ ʒe tʀuve !
To máš fuk/jedno.
C'est kif-kif.
se kifkif
Majte na pamäti...
Songez à..., N'oubliez pas...
sɔ̃ʒe aˌ nublije pɑ
Mám toho plné zuby.
J'en ai marre., J'en ai ras le bol.
ʒɑ̃nε maʀˌ ʒɑ̃nε ʀɑ lə bɔl
Teraz už toho mám dosť!
J'en ai assez à la fin !
ʒɑ̃nε ase a la fε̃ !
Čo to má spoločné s...?
Qu'est-ce que cela a à faire avec... ?
kεs kə s(ə)la a a fεʀ avεk... ?
Mám teraz prácu. (nerušte)
Je suis occupé (en ce moment).
ʒə sɥi ɔkype (ɑ̃ sə mɔmɑ̃)
Máš zajtra voľno?
Tu es libre demain ?
ty e libʀ d(ə)mε̃ ?
dovolenku.
Il est en congé.
il εtɑ̃ kɔ̃ʒe
Za koho ma máš?
Pour qui me prends-tu ?, Pour qui est-ce que tu me prends ?
puʀ ki mə pʀɑ̃ty ?ˌ puʀ ki εs kə ty mə pʀɑ̃ ?
Nemám čo robiť.
Je n'ai rien à faire.
ʒə ne ʀjε̃na fεʀ
Mal som namále. (bolo to tesné)
Je l'ai échappé belle.
ʒə le eʃape bεl
Mám to v paži/na háku! (je mi to jedno)
Ça m'est (bien) égal !
sa mε (bjε̃) egal !
Tu (to) máš.
Voilà !
vwala !
Nemáš za čo. (na poďakovanie)
(Il n'y a) pas de quoi., De rien.
(ilnja) pɑ də kwaˌ də ʀjε̃
Na mňa nemáš. (kvalitou)
Tu ne fais pas le poids contre moi.
ty nə fε pɑ lə pwɑ kɔ̃tʀ mwa
Máš na to/na viac! (schopnosťami)
Tu peux y arriver/faire mieux !
ty pø i aʀive/fεʀ mjø !
Máš niekoho? (partnera)
Tu sors avec quelqu'un ?
ty sɔʀ avεk kεlkœ̃ ?

2(niečo urobiť, stať sa ap.) devoir

Čo to má byť?
Qu'est-ce que c'est que ça ?
kεs kə se kə sa ?
A čo má byť? (No a?)
Et alors ?
e alɔʀ ?
Čo mám robiť?
Qu'est-ce que je dois faire ?
kεs kə ʒə dwa fεʀ ?
Mám (to urobiť)?
Vous voulez que je le fasse ?
vu vule kə ʒə lə fas ?
Mal by si ísť k lekárovi.
Tu devrais aller chez le médecin.
ty dəvʀε ale ʃe lə med(ə)sε̃
Ako som to mal vedieť?
Comment est-ce que je pourrais le savoir/être au courant ?
kɔmɑ̃ εs kə ʒə puʀε lə savwaʀ/εtʀ o kuʀɑ̃ ?
Nemalo by to trvať dlho.
Ça ne devrait pas durer longtemps.
sa nə dəvʀε pɑ dyʀe lɔ̃tɑ̃