ľahký

lég|er/-ère, (jednoduchý) facile, (mierny) faible

Dali sme si ľahký obed.
On a pris un déjeuner léger.
ɔ̃na pʀi œ̃ deʒœne leʒe
Mal som len ľahké zranenia.
Je n'ai eu que des blessures légères.
ʒə ne y kə de blεsyʀ leʒεʀ
Ten test bol (celkom) ľahký.
Le test était (assez) facile.
lə tεst etε (ase) fasil
Bude to ľahšie než minule.
Ça va être plus facile que la dernière fois.
sa va εtʀ ply fasil kə la dεʀnjεʀ fwa
Najľahšie zo všetkého bolo...
Le plus facile, c'était...
lə ply fasilˌ setε
Boli to ľahko zarobené peniaze.
C'était de l'argent facile.
setε də laʀʒɑ̃ fasil
Ono sa to ľahko povie.
C'est vite dit., C'est facile à dire.
se vit diˌ se fasil a diʀ
Neber to na ľahkú váhu. (nepodceňuj)
Ne le prends pas à la légère.
nə lə pʀɑ̃ pɑ a la leʒεʀ
Ľahko prišlo, ľahko odišlo.
Bien mal acquis ne profite jamais.
bjε̃ mal aki nə pʀɔfit ʒamε