ktorý

(le)quel/(la)quelle, (vzťažné) qui/que

Ktorý chceš?
Lequel veux-tu ?
ləkεl vøty ?
Ktorý z nich je tvoj?
Lequel parmi eux est à toi ?
ləkεl paʀmi ø εta twa ?
V ktorom roku?
En quelle année ?
ɑ̃ kεl ane ?
Z ktorej ruky? (vyber si)
Quelle main ?
kεl mε̃ ?
To je kniha, ktorú si chcel...
C'est le livre que tu voulais...
se lə livʀ kə ty vulε
Ľudia, ktorí si myslia, že je to...
Les gens qui pensent que c'est...
le ʒɑ̃ ki pɑ̃s kə se
môj priateľ, ktorý tam býva
mon ami qui habite par là
mɔ̃ ami ki abit paʀ la
prvý muž, ktorý preletel Atlantik
le premier homme à traverser l'Atlantique en avion
lə pʀəmje ɔm a tʀavεʀse latlɑ̃tik ɑ̃ avjɔ̃
Viem, ako sa ktorý volá.
Je connais leurs noms respectifs.
ʒə kɔnε lœʀ nɔ̃ ʀεspεktif
Ako ktorý.
Ça dépend., Suivant le cas.
sa depɑ̃ˌ sɥivɑ̃ lə kɑ