držať sa

se tenir, (zostávať) se maintenir, (nasledovať) koho/čoho suivre qqn/qqch

Drž sa! (povzbudenie ap.)
(Du) courage !
(dy) kuʀaʒ !
Pevne sa držte.
Accrochez-vous bien.
akʀɔʃevu bjε̃
Držte sa pohromade.
Tenez-vous ensemble.
t(ə)nevu ɑ̃sɑ̃bl
Drž sa vpravo. (na ceste ap.)
Reste à droite., Tiens ta droite.
ʀεst a dʀwatˌ tjε̃ ta dʀwat
Drž sa pokynov!
Suis les instructions !
sɥi lezε̃stʀyksjɔ̃ !
Drž sa od neho ďalej.
Ne t'approche pas de lui.
nə tapʀɔʃ pɑ də lɥi
Sotva sa držím na nohách.
J'ai du mal à tenir debout.
ʒe dy mal a t(ə)niʀ d(ə)bu