dovoľovať si

na koho/ku komu prendre des libertés avec qqn, robiť čo oser faire qqch

Dovoľujem si vás požiadať...
Je prends la liberté de vous demander...
ʒə pʀɑ̃ la libεʀte də vu d(ə)mɑ̃de
Čo si to dovoľujete!
Comment osez-vous ?
kɔmɑ̃ ozevu ?
Príliš si dovoľuje.
Il va trop loin., Il a du culot.
il va tʀo lwε̃ˌ il a dy kylo