chodiť

aller, marcher, (dopravným prostriedkom) čím prendre qqch

Nechoď tam sám.
N'y va pas tout seul.
ni va pɑ tu sœl
Vždy chodí neskoro/včas.
Elle est toujours en retard/à temps.
εl ε tuʒuʀ ɑ̃ ʀ(ə)taʀ/a tɑ̃
Chodievaš sem často?
Tu viens ici souvent ?
ty vjε̃ isi suvɑ̃ ?
Baví ju chodiť po obchodoch.
Elle aime faire les magasins.
εl εm fεʀ le magazε̃
Chodím na hodiny angličtiny.
Je prends des leçons d'anglais.
ʒə pʀɑ̃ de l(ə)sɔ̃ dɑ̃glε
Chodíš s niekým?
Tu sors avec quelqu'un ?
ty sɔʀ avεk kεlkœ̃ ?
Chodili sme spolu.
On sortait ensemble.
ɔ̃ sɔʀtε ɑ̃sɑ̃bl
Zvyčajne chodievam peši.
D'habitude, je vais à pied.
dabitydˌ ʒə vε a pje
Často chodievam električkou.
Je prends souvent le tram.
ʒə pʀɑ̃ suvɑ̃ lə tʀam
Dnes autobusy nechodia.
Le trafic de bus a été suspendu aujourd'hui.
lə tʀafik də bys a ete syspɑ̃dy oʒuʀdɥi
Kam na to chodíš?
Où vas-tu pêcher cela ?
u vaty peʃe s(ə)la ?
S tým na mňa nechoď.
Ne fais pas le malin avec moi.
nə fε pɑ lə malε̃ avεk mwa
Choď preč!
Va-t'en !
vatɑ̃ !
Choď do čerta!
Va au diable !
va o djɑbl !
chodiť poza školu
faire l'école buissonnière
fεʀ lekɔl bɥisɔnjεʀ