chcieť

1(želať si) vouloir, désirer, (žiadať) od koho čo demander qqch de qqn

Čo odo mňa chcete?
Que me voulez-vous ?
kə mə vulevu ?
Chcel by som...
Je voudrais..., J'aimerais...
ʒə vudʀεˌ ʒεmʀε
Ako chceš.
Comme tu veux.
kɔm ty vø
Ak chcete.
Si vous voulez.
si vu vule
Chcete, aby som to urobil?
Voulez-vous que je le fasse ?
vulevu kə ʒə lə fas ?
Chcem, aby si zostal(a) tu.
Je veux que tu restes ici.
ʒə vø kə ty ʀεst isi
Nechcel som ti ublížiť.
Je n'ai pas voulu te blesser.
ʒə ne pɑ vuly tə blese
Čo tým chceš povedať?
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?, Et alors ?
kεs kə ty vø diʀ paʀ la ?ˌ e alɔʀ ?
Chceš tým povedať/mi nahovoriť, že...?
Tu ne veux pas me dire que... ?
ty nə vø pɑ mə diʀ kə... ?
Čo som to chcel(a) povedať? Aha...
J'ai perdu le fil maintenant. Ah oui...
ʒe pεʀdy lə fil mε̃t(ə)nɑ̃ a ˈwi
Nechcem sa vychvaľovať...
Sans vouloir me vanter...
sɑ̃ vulwaʀ mə vɑ̃te
Prepáčte, nechcel som.
Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès.
εkskyzemwaˌ ʒə nə le pɑ fε εkspʀε
Nech to stojí, koľko chce.
Vaille que vaille.
vaj kə vaj
... ale čo by si chcel za euro?
... mais qu'est-ce que tu voudrais pour un euro ?
... mε kεskə ty vudʀε puʀ œ̃nøʀo ?
chtiac-nechtiac
qu'on le veuille ou non
kɔ̃ lə vœj u nɔ̃

2(vyžadovať si) čo avoir besoin de qqch, exiger qqch

To chce pokoj!
Allons, du calme !
alɔ̃ˌ dy kalm !
Všetko chce (svoj) čas.
Chaque chose en son temps.
ʃak ʃoz ɑ̃ sɔ̃ tɑ̃
Nechcel o tom ani počuť. (dovoliť to)
Il n'a pas voulu en entendre parler.
il na pɑ vuly ɑ̃nɑ̃tɑ̃dʀ paʀle