Pronunciation

Prízvuk v angličtine Slovný prízvuk Slovný prízvuk je v angličtine výrazný a veľmi dôležitý. Nemá pevnú pozíciu - pri rôznych slovách može byť na rôznej hláske. Väčšinou sa však vyskytuje na prvej slabike slova. V prepise výslovnosti je hlavný prízvuk označený apostrofom a prípadný (nie je vždy) vedľajší prízvuk symbolom čiarky na úrovni spodnej línie riadka. Napr.: landlord ˈlændˌlɔːd, undecided ˌʌndɪˈsaɪdɪd, decompression ˌdiːkəmˈprεʃən Vetný prízvuk Angličtina je pomerne melodický jazyk a prízvuk vo vete je výrazný, keďže sa využíva aj na zdôraznenie dôležitej časti výpovede. Angličtina má pomerne pevný slovosled a posunom vetného prízvuku možno klásť dôraz na isté slovo bez zmeny jeho pozície vo vete. Zmena dôrazu môže mať v slovenskom preklade vplyv na zmenu slovosledu. I'm not sitting on the bed. I'm lying on it.Ja na posteli nesedím. Ja na nej ležím. I'm not lying on the bed. I'm lying on the floor.Ja neležím na posteli. Ja ležím na zemi. Oslabená a plná výslovnosť anglických slov Niektoré krátke slová majú plnú (strong/stressed) a oslabenú (unstressed) výslovnosť. Plná výslovnosť sa väčšinou používa, ak je slovo na začiatku vety, alebo ak chceme slovo vo vete zdôrazniť. Oslabená sa používa, ak je slovo uprostred vety a nie je na ňom vetný prízvuk. a - (unstressed) ə (stressed) ; an - (unstressed) ən (stressed) æn and - (unstressed) ənd (stressed) ænd are - (unstressed) ə (stressed) ɑː be - (unstressed) (stressed) biː but - (unstressed) bət (stressed) bʌt can - (unstressed) kən (stressed) kæn do - (unstressed) or (stressed) duː for - (unstressed) (stressed) fɔː have - (unstressed) həv (stressed) hæv her - (unstressed) or ə (stressed) hɜː of - (unstressed) əv (stressed) ɒv