Hello! How are you?
hεˈləʊ! haʊ ə juː?
Ahoj! Ako sa máš?
I hope you are well.
aɪ həʊp juː ə wεl
Dúfam, že sa máš dobre.
What's your name?
wɒts jɔː neɪm?
Ako sa voláš?
Let me introduce myself.
lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf
Dovoľ, aby som sa predstavila.
I'm your new English textbook.
aɪm jɔː njuː ˈɪŋglɪʃ ˈtεkstˌbʊk
Som tvoja nová učebnica angličtiny.
You're a learner of English.
jʊə ə ˈlɜːnə əv ˈɪŋglɪʃ
Si študent angličtiny.
We're a team now. We can be friends.
wɪə ə tiːm naʊ wiː kən biː frεndz
Teraz sme tím., Môžeme byť priatelia.
You can learn English with me.
juː kən lɜːn ˈɪŋglɪʃ wɪθ miː
Môžeš sa so mnou naučiť po anglicky.
I can help you speak and understand.
aɪ kən hεlp juː spiːk ænd ˌʌndəˈstænd
Môžem ti pomôcť hovoriť a rozumieť.
English is easy.
ˈɪŋglɪʃ ɪz ˈiːzɪ
Angličtina je ľahká.
It can be fun.
ɪt kən biː fʌn
Môže to byť zábava.
You must be patient and study hard.
juː mʌst biː ˈpeɪʃənt ænd ˈstʌdɪ hɑːd
Musíš byť trpezlivý a usilovne študovať.
You can do it!
juː kən dʊ ɪt!
Ty to dokážeš!
Are you ready?
ɑː juː ˈrεdɪ?
Si pripravený?
Yes or no?
jεs ɔː nəʊ?
Áno alebo nie?
I'm sure you are!
aɪm ʃʊə juː ɑː!
Určite si.
We can start!
wiː kən stɑːt!
Môžeme začať!
See you soon!
siː juː suːn!
Do skorého videnia!

Označte vo vetách článku všetky osobné zámená a tvary slovesa be. Všímajte si ich postavenie v oznamovacej vete a v opytovacej vete.

Odpovedzte po anglicky celými vetami na otázky v úvodnom článku.