Vocabulary

 • abroad əˈbrɔːdv zahraničí, do zahraničia
 • airport ˈεəˌpɔːtletisko
 • America əˈmεrɪkəAmerika
 • American əˈmεrɪkənamerický, Američan
 • around əˈraʊndokolo, po mieste
 • Britain ˈbrɪt<sup>ə</sup>nBritánia
 • British ˈbrɪtɪʃbritský
 • by sth baɪčím prostriedkom ap.
 • camera ˈkæmrəfotoaparát, foťák
 • chocolate ˈtʃɒklɪtčokoláda
 • communication kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənkomunikácia
 • country ˈkʌntrɪkrajina celok
 • cross sth krɒsprejsť cez čo
 • China ˈtʃaɪnəČína
 • Chinese tʃaɪˈniːzčínsky, Číňan
 • city ˈsɪtɪmesto
 • daughter ˈdɔːtədcéra
 • dinner ˈdɪnəvečera hlavné jedlo
 • down daʊndolu, po čom
 • Englishman ˈɪŋglɪʃmənAngličan
 • enjoy sth ɪnˈdʒɔɪužiť si čo
 • excuse sb ɪkˈskjuːzprepáčiť komu
 • far fɑːďaleko, ďaleký
 • fly flaɪletieť, lietať
 • food fuːdjedlo, potrava
 • foreign ˈfɒrɪncudzí, zahraničný
 • foreigner ˈfɒrɪnəcudzinec
 • France frɑːnsFrancúzsko
 • French frεntʃfrancúzsky
 • Frenchman ˈfrεntʃmənFrancúz
 • German ˈdʒɜːmənnemecký, Nemec
 • Germany ˈdʒɜːmənɪNemecko
 • guest gεsthosť
 • holiday ˈhɒlɪˌdeɪdovolenka
 • hotel həʊˈtεlhotel
 • if ɪfak
 • Irish ˈaɪrɪʃírsky
 • Irishman ˈaɪrɪʃmənÍr
 • Ireland ˈaɪələndÍrsko
 • Italian ɪˈtæljəntaliansky, Talian
 • Italy ˈɪtəlɪTaliansko
 • Japan dʒəˈpænJaponsko
 • Japanese ˌdʒæpəˈniːzjaponský, Japonec
 • journey ˈdʒɜːnɪcesta podniknutá
 • lady ˈleɪdɪpani, dáma
 • leave liːv(za)nechať
 • left lεftľavý, vľavo
 • London ˈlʌndənLondýn
 • may meɪmožno, asi
 • mountains ˈmaʊntɪnzhory
 • of course əv kɔːssamozrejme
 • orange ˈɒrɪndʒpomaranč
 • pack pæk(z)baliť, zabaliť
 • phone fəʊntelefón
 • promise ˈprɒmɪssľúbiť, sľub
 • road rəʊdcesta
 • Russia ˈrʌʃəRusko
 • Russian ˈrʌʃənruský, Rus
 • river ˈrɪvərieka
 • safe seɪfbezpečný
 • sea siːmore
 • seaside ˈsiːˌsaɪdpobrežie mora
 • shop ʃɒpnakupovať
 • show sb sth ʃəʊukázať čo komu
 • show sb around sth ʃəʊ əˈraʊndpreviesť koho kade po meste ap.
 • sightseeing ˈsaɪtˌsiːɪŋprehliadka pamiatok
 • sky skaɪnebo
 • someone ˈsʌmˌwʌnniekto
 • something ˈsʌmθɪŋniečo
 • somewhere ˈsʌmˌwεəniekde, niekam
 • Spain speɪnŠpanielsko
 • Spanish ˈspænɪʃšpanielsky
 • spend spεndstráviť čas
 • stop stɒpzastávka
 • stay steɪ1 bývať v hoteli ap., 2 pobyt
 • straight streɪtrovný, rovno
 • street striːtulica
 • take sb swh teɪkvziať, zaviezť koho kam
 • taxi ˈtæksɪtaxík, taxi
 • tomato təˈmɑːtəʊparadajka
 • travel ˈtræv<sup>ə</sup>lcestovať
 • trip trɪpvýlet, cesta akcia
 • tube tjuːbmetro londýnske
 • underground ˈʌndəˌgraʊndmetro
 • use juːzpoužiť
 • visit ˈvɪzɪtnavštíviť, návšteva
 • walk wɔːkísť, chodiť pešo
 • welcome ˈwεlkəmvitaj(te)
 • young jʌŋmladý
 • way weɪspôsob, cesta
 • which wɪtʃktorý

Way síce znamená okrem iného aj cesta, myslí sa tým ale predovšetkým smer pohybu či spôsob, ako sa niekam dostať či niečo urobiť. Napr.: this way - tadiaľto, takto, that way - tadiaľ, tak, on the way home - cestou domov, I'm on my way. - Som na ceste. (už idem), the way to success - cesta k úspechu. Cesta, po ktorej sa jazdí, je väčšinou road rəʊd. Ak hovoríme o podniknutej ceste (teda o cestovaní za cieľom), použijeme skôr journey ˈdʒɜːnɪ alebo trip trɪp (hlavne o ceste tam a späť). Napr. a journey to America - cesta do Ameriky, on a business trip - na služobnej ceste.Slovo way sa tiež používa v mnohých užitočných anglických frázach. Napr.: By the way ... - “Mimochodom...” (často sa skracuje v písanom texte na BTW), No way! - “V žiadnom prípade!”, “Ani náhodou!”, Make way! - “Uhnite!”, I'll do it my way. - “Urobím to po svojom.” ap.

Predložka around znamená okrem iného aj po (o pohybe v istom mieste ap.) Napr.: walk around the city - chodiť po meste ap. Fráza: know one's way around znamená vyznať sa (niekde). Napr.: I know my way around this city. - V tomto meste sa vyznám. Down znamená dolu, môže ale tiež vyjadrovať pohyb - po (určitej ceste ap.). Napr.: Go down this road ... - Choďte po tejto ceste... ap.

Pri dopytovaní na možnosti, voľby či preferencie sa často používajú slová which (ktorý) a what (aký). Ak hovoríme o obmedzenom (konkrétnom) výbere, uprednostňuje sa which, pri všeobecnej preferencii sa použije skôr what. Napr.: Which colour do you like best? - Ktorá farba sa ti páči najviac?, ale What's your favourite colour? - Aká je tvoja obľúbená farba?