Let's find out about John's likes and dislikes.
lεts faɪnd aʊt əˈbaʊt dʒɒnz laɪks ænd dɪsˈlaɪks
Zistime, čo John má a nemá rád.
John, can you tell us what you like doing?
dʒɒn, kən juː tεl əs wɒt juː laɪk ˈduːɪŋ?
John, môžeš nám povedať, čo rád robíš?
Well, I like watching TV and I also enjoy going out with friends.
wεl, aɪ laɪk wɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː ænd aɪ ˈɔːlsəʊ ɪnˈdʒɔɪ ˈgəʊɪŋ aʊt wɪθ frεndz
No, rád sa dívam na televíziu a tiež ma baví chodiť von s kamarátmi.
What kind of films do you like best?
wɒt kaɪnd əv fɪlmz dʊ juː laɪk bεst?
Aké filmy máš najradšej?
I prefer action films and TV series.
aɪ prɪˈfɜː ˈækʃən fɪlmz ænd ˌtiːˈviː ˈsɪəriːz
Dávam prednosť akčným filmom a televíznym seriálom.
What's your favourite film?
wɒts jɔː ˈfeɪvrɪt fɪlm?
Aký je tvoj obľúbený film?
That's hard to say. Perhaps The Terminator.
ðæts hɑːd tə seɪ pəˈhæps ðə ˈtɜːmɪˌneɪtə
To je ťažko povedať. Možno Terminátor.
What else do you enjoy doing?
wɒt εls dʊ juː ɪnˈdʒɔɪ ˈduːɪŋ?
Čo ešte rád robíš?
I very much enjoy sleeping and eating. And I love playing games.
aɪ ˈvεrɪ mʌtʃ ɪnˈdʒɔɪ sliːpɪŋ ænd ˈiːtɪŋ ænd aɪ lʌv pleɪŋ geɪmz
Veľmi rád spím a jem. A milujem hrať počítačové hry.
And what about studying or cleaning your room?
ænd wɒt əˈbaʊt ˈstʌdɪɪŋ ɔː kliːnɪŋ jɔː ruːm?
A čo učenie sa a upratovanie?
Oh, I don't like studying and I really hate cleaning!
əʊ, aɪ dəʊnt laɪk ˈstʌdɪɪŋ ænd aɪ ˈrɪəlɪ heɪt kliːnɪŋ!
Nemám rád učenie a upratovanie naozaj neznášam!
But you should do that to help your mum. Your mum shouldn't do everything.
bət juː ʃʊd dʊ ðæt tə hεlp jɔː mʌm jɔː mʌm ˈʃʊd<sup>ə</sup>nt dʊ ˈεvrɪˌθɪŋ
Ale mal by si to robiť, aby si pomohol mame. Mama by nemala robiť všetko.
Every child ought to help their parents at least from time to time.
ˈεvrɪ tʃaɪld ɔːt tə hεlp ðεə ˈpεərənts æt liːst frɒm taɪm tə taɪm
Každé dieťa by malo aspoň občas pomáhať rodičom.
I usually try to help with cleaning on weekends but I dislike it. You know, I'm not used to working hard.
aɪ ˈjuːʒʊəlɪ traɪ tə hεlp wɪθ kliːnɪŋ ɒn ˌwiːkˈεndz bət aɪ dɪsˈlaɪk ɪt juː nəʊ, aɪm nɒt juːzd tə ˈwɜːkɪŋ hɑːd
Zvyčajne sa snažím pomáhať s upratovaním o víkendoch, ale nemám to rád. Viete, ja nie som zvyknutý veľmi pracovať.
What else don't you like?
wɒt εls dəʊnt juː laɪk?
Čo ešte nemáš rád?
I really dislike getting up early. I guess everybody does.
aɪ ˈrɪəlɪ dɪsˈlaɪk gεtɪŋ ʌp ˈɜːlɪ aɪ gεs ˈεvrɪˌbɒdɪ dʌz
Naozaj nemám rád skoré vstávanie. Myslím, že to nemá rád nikto.
Thanks for telling us something about your likes and dislikes.
θæŋks fə ˈtεlɪŋ əs ˈsʌmθɪŋ əˈbaʊt jɔː laɪks ænd dɪsˈlaɪks
Vďaka, že si nám povedal čo máš a nemáš rad.
Well, it looks like John is a bit lazy. He could help more at home. I think his parents should do something about it.
wεl, ɪt lʊks laɪk dʒɒn ɪz ə bɪt ˈleɪzɪ hɪ kʊd hεlp mɔː æt həʊm aɪ θɪŋk hɪz ˈpεərənts ʃʊd dʊ ˈsʌmθɪŋ əˈbaʊt ɪt
No, vyzerá to, že John je tak trocha lenivý. Mohol by doma viac pomáhať. Jeho rodičia by s tým mali niečo robiť.

Označte spojenia vyjadrujúce odporúčanie či potenciálnu možnosť.

Nájdite slovesá vyjadrujúce ľúbosť a neľúbosť či preferencie.

Pozor na predložku: Do something about it. - Rob s tým niečo. (v danej záležitosti). Spojenie have nothing to do with ... je nemať nič spoločné s..., nemať čo robiť s.... Napr. He has nothing to do with it. - Nemá s tým nič spoločné.