Useful phrases

Každodenné činnosti - môj denný režim

Tell me about your daily routine.
[]
Povedz mi o svojom dennom režime.
What does your day look like?
[]
Ako vyzerá tvoj deň?
Do you work or study?
[]
Pracuješ alebo študuješ?
What time do you get up?
[]
O koľkej vstávaš?
I usually get up at seven.
[]
Zvyčajne vstávam o siedmej.
Then I have breakfast.
[]
Potom si dám raňajky.
I leave for work at about eight.
[]
Odchádzam do práce okolo ôsmej.
How do you go to work?
[]
Ako chodíš do práce?
I mostly take the bus.
[]
Väčšinou idem autobusom.
What time do you start work?
[]
O koľkej začínaš pracovať?
It takes me 20 minutes to get to work.
[]
Cesta do práce mi trvá 20 minút.
I arrive at work before nine.
[]
Do práce dorazím pred deviatou.
I come back from work at about six.
[]
Vraciam sa z práce asi o šiestej.
I do the shopping on the way home.
[]
Cestou domov nakúpim.
What do you do after work?
[]
Čo robíš po práci?
I do sport three times a week.
[]
Trikrát týždenne športujem.
What sports do you do?
[]
Akým športom sa venuješ?
I go swimming once a week.
[]
Raz týždenne chodím plávať.
What do you do in the evening?
[]
Čo robíš večer?
I like watching TV or reading.
[]
Rád pozerám televíziu alebo čítam.
What time do you go to sleep?
[]
O koľkej chodíš spať?
I try to go to bed before eleven p.m.
[]
Snažím sa chodiť spať pred jedenástou.

Bežné frázy v jednoduchom prítomnom čase

Do you speak English?
[]
Hovoríte po anglicky?
Do you understand?
[]
Rozumieš?, Rozumiete?
Do you remember me?
[]
Pamätáte sa na mňa?
Do you mind if ...?
[]
Neprekáža, keď...?
I don't care.
[]
Je mi to jedno.
I don't know.
[]
Neviem.
I don't like it.
[]
Nepáči sa mi to.
I don't think so.
[]
Myslím, že nie.
I don't understand.
[]
Nerozumiem.
He speaks good English.
[]
Hovorí dobre po anglicky.
He doesn't mind.
[]
Nevadí mu to.
It doesn't matter.
[]
Na tom nezáleží.
How much does it cost?
[]
Koľko to stojí?
What does he look like?
[]
Ako vyzerá? on
What does it mean?
[]
Čo to znamená?
What do you do?
[]
Čo robíš? akú prácu ap.
What do you mean?
[]
Čo tým myslíš?, Čo tým myslíte?
What do you want?
[]
Čo chcete?
What do you think about it?
[]
Čo si o tom myslíš?
We don't need it.
[]
Nepotrebujeme to.

Ak chceme vedieť, ako niečo vyzerá, a očakávame opis vzhľadu, spýtame sa: What does it look like?. Napr.: What does his house look like? Ak sa však pýtame na stav, kvalitu s ohľadom na niečie hodnotenie, pýtame sa: How does it look?

Užitočné frázy so slovesom take

take a break
[]
dať si pauzu
take a look at sth
[]
pozrieť sa na čo
take a photo of sth
[]
odfotiť čo, urobiť fotku čoho
take a shower
[]
osprchovať sa
take the bus
[]
ísť autobusom
take a walk
[]
prejsť sa
take care of sb/sth
[]
(po)starať sa o koho/čo
take lessons of/in sth
[]
chodiť na hodiny čoho
take part in sth
[]
zúčastniť sa čoho
take place
[]
konať sa kde
take turns
[]
striedať sa v činnosti ap.
Take care!
[]
Opatruj sa!, Maj sa!
Take it easy.
[]
Nič si z toho nerob.
Take your time.
[]
Neponáhľaj sa.
Take my advice!
[]
Daj na mňa!, Nechaj si poradiť!
It'll take (some) time.
[]
Zaberie to (nejaký) čas.
I'll take care of it.
[]
Ja sa o to postarám.

Sloveso take (vziať) sa často používa spolu s podstatnými menami na vyjadrenie vykonania istej činnosti. Užíva sa aj vo význame užitia dopravného prostriedku. Napr. take the bus - ísť autobusom, take a taxi - ísť taxíkom ap.