Grammar

Nepravidelné slovesá Nepravidelné slovesá - (irregular verbs) sú základom pri tvorení niektorých dôležitých časov v angličtine a mnoho z nich patrí tiež medzi najfrekventovanejšie anglické slovesá. Nepravidelnosti sa prejavujú v tvaroch minulého času - Past Tense (PT) a trpného príčastia minulého - Past Participle (PP). Tvary trpného príčastia sa typicky vyskytujú (ako názov napovedá) v trpnom rode a ďalej aj pri tvorení predprítomného času a pod. Viac pozri Predprítomný čas v Lekcii 12 a Trpný rod v angličtine v Lekci 13. Tvary týchto slovies je dobré sa učiť priebežne pomocou slovníka už pri osvojovaní nových slovíčok! Je totiž potrebné si pri tvorení daného času včas uvedomiť, že dané sloveso je nepravidelné a použiť jeho správny nepravidelný tvar. Nepravidelných slovies je niekoľko desiatok. V kvalitných slovníkoch bývajú väčšinou označené (hviezdičkou a pod.) Ich prehľad nájdete v prílohe tejto učebnice alebo tiež na konci každého dobrého slovníka. Na začiatku je nutné sa naučiť niekoľko bežných nepravidelných slovies, bez ktorých sa v angličtine prakticky nezaobídete. Jednoduché na zapamätanie sú slovesá, ktoré majú vo všetkých časoch stále ten istý tvar (infinitive, Past Tense - PT i Past Participle - PP). Stále rovnaký tvar majú napríklad tieto nepravidelné slovesá: bet (staviť sa), burst (prasknúť), cast (vrhnúť), cost (stáť), cut (rezať), hit (udrieť, zasiahnuť), hurt (ublížiť, zraniť), let (nechať), put (dať, položiť), quit (skončiť), set (nastaviť), shut (zavrieť), slit (rozrezať), split (rozštiepiť), spread (roztiahnuť), thrust (vraziť). Tvar sa nemení ani pri niektorých slovesách od nich odvodených predponou, napr. upset, broadcast. Veľa nepravidelných slovies má opäť viac významov, ktoré je lepšie si podrobne preveriť v slovníku. Tu uvádzame len orientačne základný význam. Bežné nepravidelné slovesá:
Infinitive PT (Past Tense) PP (Past Participle)
be biː byť was wɒz/were wɜː been biːn
become bɪˈkʌm stať sa became bɪˈkeɪm become bɪˈkʌm
begin bɪˈgɪn začať began bɪˈgæn begun bɪˈgʌn
break breɪk rozbiť broke brəʊk broken brəʊkən
bring brɪŋ priniesť brought brɔːt brought brɔːt
buy baɪ kúpiť bought bɔːt bought bɔːt
come kʌm prísť came keɪm come kʌm
do duː robiť did dɪd done dʌn
drink drɪŋk piť drank dræŋk drunk dræŋk
eat iːt jesť ate eit eaten ˈiːtən
fall fɔːl spadnúť fell fεl fallen ˈfɔːlən
feel fiːl cítiť felt fεlt felt fεlt
find faɪnd nájsť found faʊnd found faʊnd
forget fəˈgεt zabudnúť forgot fəˈgɒt forgotten fəˈgɒtən
get gεt dostať got gɒt got gɒt AmE gotten gɒtən
give gɪv dať gave geɪv given ˈgɪvən
go gəʊ ísť went wεnt gone gɒn
have hæv mať had hæd had hæd
hear hɪə počuť heard hɜːd heard hɜːd
keep kiːp držať kept kεpt kept kεpt
know nəʊ vedieť knew njuː known nəʊn
leave liːv odísť left lεft left lεft
lose luːz ztratit, prehrať lost lɒst lost lɒst
make meɪk urobiť made meɪd made meɪd
meet miːt stretnúť met mεt met mεt
read riːd čítať read red read red
see siː vidieť saw sɔː seen siːn
sell sεl prodat sold səʊld sold səʊld
send sεnd poslať sent sεnt sent sεnt
sit sɪt sedieť sat sæt sat sæt
sleep sliːp spať slept slεpt slept slεpt
speak spiːk hovoriť spoke spəʊk spoken ˈspəʊkən
spend spεnd stráviť spent spεnt spent spεnt
steal stiːl ukradnúť stole stəʊl stolen ˈstəʊlən
stand stænd stáť stood stʊd stood stʊd
take teɪk vziať took tʊk taken ˈteɪkən
tell tεl povedať told təʊld told təʊld
think θɪŋk myslieť thought θɔːt thought θɔːt
wake weɪk zobudiť woke wəʊk woken ˈwəʊkən
win wɪn vyhrať won wʌn won wʌn
write raɪt písať wrote rəʊt written ˈrɪtən
Minulé tvary slovesa be podľa jednotlivých osôb sú uvedené v nasledujúcej sekcii. 3. tvar (PP) slovesa get je v americkej angličtine gotten. (Podobne ako pri forget.) Pozor na výslovnosť minulého času (PT) a příčastia (PP) slovesa read. Píše sa síce stále rovnako, ale vyslovuje sa v týchto časoch inak - rεd!

Aj v nepravidelných slovesách sú isté analogické podobnosti, ktoré sa dajú využiť na ich zapamätanie. Porovnajte napríklad tvary slovies come a become. Líšia sa iba predponou. Rovnako sa správa veľa slovies odvodených predponou zo základných nepravidelných slovies ako napríklad: stand a understand, take a mistake atď. Podobné sú tiež nepravidelné tvary slovies send a spend, bring a think či break a speak.

Jednoduchý minulý čas Past Simple opisuje dej, ktorý je jasne vymedzený v minulosti, je ukončený a nemá žiadny priamy následok v prítomnosti. Môže vyjadrovať aj vlastnosť v minulosti. Často sú vo vete konkrétne označenia času ako: yesterday, last night, last week, an hour ago, the other day, this morning a pod. Napr.: I looked at her.Pozrel som sa na ňu. She called an hour ago.Volala pred hodinou. We talked about you yesterday.Hovorili sme o tebe včera. He asked me for it the other day.Nedávno ma o to žiadal. Kladné oznamovacie vety Pri pravidelných slovesách (Regular verbs) sa tvorí pridaním koncovky -ed k slovesu. Koncové -y v neurčitku slovesa sa potom mení na -ied (ak sa pred ním nevyskytuje samohláska). Napr.: I tried it. (try)Skúsil som to. She married him last year. (marry)Vzala si ho minulý rok (za muža). (Všimnite si podobnosti s koncovým -s a -ies pri jednoduchom prítomnom čase.) Pre zachovanie výslovnosti tiež dochádza k zmenám pravopisu. Zdvojuje sa koncová spoluhláska po prízvučnej samohláske. Napr.: stop - stopped, nod - nodded, fit - fitted a pod. Napr.: He stopped the car. (stop)Zastavil auto. Slovesá končiace v neurčitku na -e priberajú len koncové -d. (Nezdvojuje sa e.) Napr.: She died. (die)Zomrela. We hoped so. (hope)Dúfali sme, že áno. Pozor na výslovnosť koncoviek -ted -tɪd a -ded -dɪd. Napr. started staːtɪd, nodded nɒdɪd ap. Ostatné koncovky -ed sa vyslovia iba ako t (po f, k, p, s, sh, c, ch) či d (po b, v, g, z, i, j, l, m, n, r, y). Napr. stopped stɒpt, worked wɜːkt, stayed steɪd ap. Pri nepravidelných slovesách sa používa druhý tvar slovesa - PT. (Pozri predchádzajúcu tabuľku.) Napr.: We went there last night. (go)Išli sme tam včera večer. We had problems. (have)Mali sme problémy. I fell and broke my leg. (fall, break)Spadol som a zlomil si nohu. We found it. (find)Našli sme to. I got up early this morning. (get)Dnes ráno som vstal skoro. She kept it. (keep)Nechala si to. He left an hour ago. (leave)Odišiel pred hodinou. Sloveso be v minulom čase má ako jediné rôzne nepravidelné tvary v rôznych osobách! Sú to tieto:
I was wɒz bol som we were wɜː boli sme
you were wɜː bol si you were wɜː boli ste
(s)he/it was wɒz on(a) bol(a)/to bolo they were wɜː oni/ony boli
Poznámka: Tvar was a were majú tiež neprízvučnú (slabú) výslovnosť wəz a . Teda len 1. a 3. osoba jednotného čísla má tvar was. Ostatné majú tvar were. Napr.: I was glad.Bol som rád. She was very tired.Bola veľmi unavená. How was your day?Aký si mala deň? We were there last week.Boli sme tam minulý týždeň. They were at home.Boli doma. Zápor od slovesa be sa tvorí pomocou not za jeho minulým tvarom. Aj tu dochádza k skracovaniu tvarov: was not na wasn't ˈwɒzənt a were not na weren't wɜːnt. Napr.: I wasn't ready.Nebol som pripravený. You weren't there.Nebol si tam. She wasn't glad.Nebola rada. They weren't there.Neboli tam. Otázka s be sa tvorí jednoducho pomocou obrátenia slovosledu. Napr.: Was I right?Mal som pravdu? Were you there last night?Bol si tam včera večer? Was it necessary?Bolo to nutné? Were they angry?Boli naštvaní? Otázka a zápor pri ostatných slovesách sa tvorí podobne ako v jednoduchom prítomnom čase, ale namiesto prítomného tvaru pomocného slovesa do sa používa vo všetkých osobách minulý tvar DID. V zápore je potom minulý tvar did not či skrátene didn't. Nepravidelné slovesá sa v zápore a otázke v spojení s did a didn't správajú rovnako ako pravidelné slovesá, pretože tu majú tvar neurčitku. V otázke teda napr.: Did I wake you up?Zobudil som ťa? Did she come?Prišla? Did they ask you for it?Požiadali ťa o to? What did you do yesterday?Čo si robil včera? Zápor sa potom tvorí len pomocou didn't (či did not) pred slovesom. Napr.: I didn't know about that.Nevedel som o tom. She didn't want it.Nechcela to. We didn't agree.Nesúhlasili sme. Všimnite si, ako sa aj tu tvorí minulý čas analogicky ako jednoduchý prítomný čas. Len sa namiesto don't či doesn't používa všade didn't. Otázka na podmet sa tvorí bez tvaru pomocného slovesa did, a to len pomocou opytovacieho zámena a tvaru minulého času príslušného slovesa. Napr.: Who told you that?Kto ti to povedal? Who did that?Kto to urobil? What caused the problems?Čo tie problémy spôsobilo? Zápor sa tvorí (ako v jednoduchom prítomnom čase) tiež pomocou záporných slov never (nikdy), nobody (nikto), nothing (nič), nowhere (nikde) a pod. I wanted nothing.Nič som nechcel. I met nobody.Nikoho som nestretol. We never talked about it.Nikdy sme o tom nehovorili. Ako inde platí pri otázkach a zápore pravidlo o zmene some... na any... a pod. Napr.: He wanted something. - He didn't want anything.; She told somebody. - Did she tell anybody?; I had some. - Did you have any? V záporných vetách platí formálny zákaz zdvojovania záporu v anglickej vete. Napr.: I didn't do anything., I did nothing.Nič som neurobil. Spôsobové (modálne) slovesá v minulom čase Pozor na spôsobové slovesá can, may, must, pri ktorých je opäť nutné použiť opisné tvary. Opisné formy však treba previesť do tvarov minulého času! Teda:
can was/were able to = mohol, mohli, bol schopný, boli schopní
must had to = musel(i), musela
may was/were allowed to = mohol, mohli, smel(i)
Napr. I wasn't able to come.Nemohol som prísť. They weren't able to find it.Nemohli to nájsť. We had to wait there.Museli sme tam čakať. You didn't have to wait.Nemuseli ste čakať. She wasn't allowed to leave.Nesmela odísť. Žiadne z týchto spôsobových slovies sa teda nikdy nespája s pomocným did ani didn't, (podobne ako sa nespája s do a don't v jednoduchom prítomnom čase.) Pri slovese can môžeme použiť v minulom čase tvar COULD kʊd. Pre zápor sa potom jednoducho použije tvar could not či skrátený tvar couldn't kʊdənt (nemohol ap.). Napr. He couldn't get up.Nemohol vstať. I couldn't help it.Nemohol som si pomôcť. Bežnejšie sa však COULD používa v podmieňovacom spôsobe ako mohol by (si) a pod. Teda na vyjadrenie potenciálnej možnosti, žiadosti, návrhu atď. Napr.: Could you help me?Mohli by ste mi pomôcť? Could I see it?Mohol by som to vidieť? Pozri tiež Podmieňovacie “COULD” v Lekcii 9.
“Before” vs. “ago” Pozor! Pri prekladaní časovej predložky pred treba dôsledne rozlišovať slova before bɪˈfɔː a ago əˈgəʊ. Rozdiel v ich význame je celkom zásadný. Before sa použije, ak hovoríme o udalosti, ktorá nastala (či nastane) kedykoľvek pred určitým okamihom či dejom (špecifikovaným bodom v čase). Ago sa používa, iba ak hovoríme, ako dávno (späť v čase odteraz) sa niečo stalo. Before možno nájsť v rôznych časoch, ago takmer výhradne v minulých časoch. Napr.: Don't wake me before six.Nebuď ma pred šiestou. He got there before me.Dostal sa tam predo mnou. I'll be back one week before Christmas.Vrátim sa týždeň pred Vianocami. ALE Napr. He was here an hour ago.Bol tu pred hodinou. We met a few days ago.Stretli sme sa pred pár dňami.

Príslovka ago sa vždy vyskytuje až ZA časovým údajom, ku ktorému sa viaže.

THERE WAS, THERE WERE !! Aj minulom čase (podobne ako v čase prítomnon) sa pre vyjadrenie existencie alebo prítomnosti niekoho alebo niečoho používa konštrukcia There is ... a There are ..., ale tvar slovesa be sa mení na minulý: There was ..., resp. There were ... (pro množné číslo). Zápor sa opäť tvorí pomocou not či no za tvarom slovesa be. Napr.: There was a party last night.Včera bol večierok. There were five of us.Bolo nás päť. There was no time.Nebol čas. There wasn't any rain yesterday.Včera nepršalo. There weren't any people.Neboli tam žiadni ľudia. Pri tvorení otázky sa len obráti slovosled na: Was there ...?, resp. Were there ...? Were there any problems?Boli nejaké problémy? How many people were there?Koľko ľudí tam bolo? Was there any information about him?Boli o ňom nejaké informácie? Was there no other way?Nebol žiadny iný spôsob?
Nepriamy rozkaz pomocou “let” a “tell” Sloveso let sa v angličtine používa v spojení s príslušným zámenom v predmetovom páde na tvorenie nepriameho rozkazu (tretej osobe) - teda ako slovenské nech. Napr.: Let him call me.Nech mi zavolá. Let her ask somebody.Nech sa niekoho opýta. Let them stay.Nech zostanú. Záporný rozkaz tretej osobe sa tvorí pomocou slovesa let, tvaru príslušného zámena a častice not alebo pomocou don't let a zámena pred plnovýznamovým slovesom. Napr.: Let him not come.Nech nechodí. Let her not send it.Nech to neposiela. Don't let them do it.Nech to nerobia. Don't let anybody leave.Nech nikto neodchádza. Podobne ako let sa na vyjadrenie nepriameho rozkazu používa (rovnako ako v slovenčine) sloveso tell (povedať) alebo ask (požiadať) a pod. Pozor! Treba však mať na pamäti, že na rozdiel od slovesa let pri týchto slovesách musí byť pred plnovýznamovým slovesom neurčitková častica to (účelový neurčitok - aby, nech)! Napr.: Tell him to do it.Povedz mu, nech to urobí. Ask her to call me.Požiadaj ju, nech mi zavolá. Ak chceme slovesami tell, ask a pod. vyjadriť záporný rozkaz tretej osobe, použijeme nám už známy neurčitkový zápor not to. Napr.: Tell him not to come.Povedz mu, nech nechodí. Ask her not to do it.Požiadaj ju, nech to nerobí.
Výzvy pomocou “Let's” Zvolanie vyzývajúce k činnosti sa v angličtine tvorí pomocou spojenia Let us ... (veľmi často v skrátenom tvare Let's ...) spolu s plnovýznamovým slovesom. Let's go.Poďme. Let's talk.Porozprávajme sa. Let's hope that ...Dúfajme, že... Let's forget about it.Zabúdnime na to. Zápor sa tvorí pomocou not pred plnovýznamovým slovesom: Let's not .... Napr.: Let's not argue.Nehádajme sa. Let's not waste time.Neplytvajme časom. Let's not be late.Nech neprídeme neskoro.

Fráza: Let's say that... sa používa rovnako ako slovenské Povedzme, že....

Dátum Dátum sa môže v angličtine čítať a písať viacerými spôsobmi. Prvý spôsob: najskôr sa uvedie názov mesiaca a potom číslo dňa s určitým členom. Pozor, určitý člen sa nepíše, iba sa číta. Tento spôsob sa používa v americkej, ale čoraz viac aj v britskej angličtine. V americkej angličtine je tiež zvykom vynechať určitý člen pri čísle dňa v mesiaci. April 5 - April the fifth; v americkej angličtine April fifth Druhý spôsob uvádzania dátumu, ktorý sa používa v britskej angličtine, sa podobá slovenčine. Najskôr sa uvedie číslo dňa v mesiaci s určitým členom, potom privlastňovacia predložka of a nakoniec názov mesiaca. 6 September 2009 - the sixth of September two thousand (and) nine Pri určovaní letopočtu sa zvyčajne číta prvé a druhé dvojčíslie osobitne. 1996 - nineteen ninety six 1620 - sixteen twenty 1066 - ten sixty six 1500 - fifteen hundred Niekedy je možné použiť aj viacero možností (týka sa to najmä rokov po 2000 a tam, kde je 3. cifrou nula). 1206 - twelve o əʊ six (twelve hundred and six) 1905 - nineteen o əʊ five (nineteen hundred and one) 2005 - twenty o əʊ five (two thousand and five) 2012 - twenty twelve (two thousand and twelve) Ak chceme špecifikovať konkrétne desaťročie daného storočia, je potrebné k číslovke príslušnej desiatky pridať koncovku množného čísla -ies - twenties, thirties, forties, fifties, sixties, seventies, eighties, nineties. in the nineteen-ninetiesv deväťdesiatych rokoch 20. storočia in the early seventieszačiatkom sedemdesiatych rokov in the late eighteen-eightieskoncom osemdesiatych rokov 19. storočia Ak chceme vyjadriť desaťročie číslom, umiestnime za príslušnú desiatku koncovku množného čísla - ...s. Napr.: 1990s, 1870s, in the 80s.

Koľkého je dnes? (Aký je dátum?) je anglicky What's the date today?

Identifikačné čísla Viacmiestne identifikačné čísla, ako napr. čísla izieb, telefónne čísla, čísla ŠPZ a pod. sa v angličtine pre jednoduchosť vyslovujú väčšinou po jednotlivých čísliciach (teda nie ako v slovenčine, kde sa často čítajú ako čísla v jednotlivých desiatkových poradiach.) Napr.: “room three five six”“izba 356 (tristopäťdesiatšesť)” Pozor! Pri vyslovovaní telefónnych a iných identifikačných čísel sa väčšinou nula číta ako písmeno O (či slovo oh), vyslovuje sa teda əʊ! Ak sa v čísle po sebe dvakrát opakuje rovnaká číslica, môžeme pred jej vyslovením v angličtine použiť slovo double dʌbl (dvojitý) alebo triple trɪpl (trojitý) pre tri rovnaké po sebe idúce číslice. Napr. 133777 - one double three triple seven 40555667 - four o triple five double six seven agent 007 - agent double o seven V angličtine sa bežne pred číslami namiesto number používa skratka No..