Vocabulary

 • any ˈεnɪnejaký v otázke, akýkoľvek
 • at ætv, na mieste
 • big bɪgveľký
 • book bʊkkniha, knižka
 • brother ˈbrʌðəbrat
 • but bətale
 • car kɑːauto
 • cat kætmačka
 • colour ˈkʌləfarba
 • child tʃaɪlddieťa
 • dark dɑːktmavý, tma
 • day deɪdeň
 • dog dɒgpes
 • drink drɪŋk1 pitie, 2 piť
 • favourite ˈfeɪvrɪtobľúbený osobne
 • feel fiːlcítiť (sa)
 • few fjuːmálo o počítateľných
 • foot fʊtstopa dĺžka, noha
 • for pre, na účel ap.
 • hair hεəvlasy, chlpy
 • hand hændruka od zápästia
 • have to hæv təmusieť
 • his hɪzjeho
 • high haɪvysoký
 • house haʊsdom
 • hurry ˈhʌrɪzhon, ponáhľať sa
 • in ɪnv(o) miestne
 • kid kɪdhovor. dieťa, decko
 • light laɪtsvetlý, ľahký váha
 • like sb/sth laɪkmať rád, páčiť sa
 • little ˈlɪt<sup>ə</sup>lmalý, málo
 • a little ə ˈlɪt<sup>ə</sup>ltrocha, trochu
 • look lʊkvyzerať
 • a lot ə lɒtveľa
 • man mænmuž, človek
 • many ˈmεnɪveľa o počítateľných
 • money ˈmʌnɪpeniaze
 • much mʌtʃveľa, mnoho o nepočítateľných
 • need niːdpotrebovať
 • neighbour ˈneɪbəsused
 • nice naɪspekný, milý
 • noisy ˈnɔɪzɪhlučný
 • number ˈnʌmbəčíslo
 • old əʊldstarý
 • our aʊənáš
 • parents ˈpεərəntsrodičia
 • parrot ˈpærətpapagáj
 • people ˈpiːp<sup>ə</sup>lľudia
 • pet pεt(domáci) maznáčik
 • photo ˈfəʊtəʊfotka
 • place pleɪsmiesto
 • rest rεstoddych, odpočinok
 • see siːvidieť
 • short ʃɔːtkrátky, malý vzrast
 • sister ˈsɪstəsestra
 • small smɔːlmalý
 • so səʊtak
 • some sʌmnejaký, trocha
 • surprise səˈpraɪzprekvapenie
 • tall tɔːlvysoký vzrast
 • that ðæt(tam)ten, (tam)to
 • their ðεəich
 • there ðεətam
 • these ðiːztíto, tieto
 • this ðɪstento
 • those ðəʊz(tam)tí
 • time taɪmčas
 • too tuː1 tiež, 2 príliš
 • tooth tuːθzub
 • water ˈwɔːtəvoda
 • why waɪprečo
 • wife waɪfmanželka
 • woman ˈwʊmənžena