Grammar

Be going to Forma be going to ... je typ nám už známeho prítomného priebehového času a v angličtine sa typicky používa na vyjadrovanie dejov v tzv. blízkej budúcnosti. Pomenúva javy a deje, ktoré sa stanú o krátky čas, ktoré má hovoriaci v úmysle urobiť čoskoro, alebo ktoré môžu vyplynúť zo súčasného diania. Tvorí sa pomocou formy be going to podľa danej osoby a neurčitku plnovýznamového slovesa. V skrátenom tvare teda: I'm/You're/He's/We're/They're going to ... a pod. Napr.: I'm going to call him.Zavolám mu. He's going to kill you.Ten ťa zabije. It's going to be hard.Bude to ťažké. They're going to prepare it.Oni to pripravia. We're going to be rich!Budeme bohatí! V neformálnom prejave sa going to skracuje často na tvar gonna ˈgɒnə. Napr.: I'm gonna make it.Ja to zvládnem. He's gonna win again.On zasa vyhrá. Who's gonna tell her?Kto jej to povie? Zápor a otázka sa tu tvoria rovnako ako v prítomnom priebehovom čase, teda zápor pomocou not a otázka obrátením slovosledu podmetu a slovesa be. Napr.: I'm not going to tell you.Nepoviem vám to. I'm not gonna ask him.Nebudem sa ho pýtať. We're never going to win like this.Takto nikdy nevyhráme. Am I going to get one too?Dostanem tiež jeden? Is he going to do it?Urobí to?

Rozdiely v použití budúceho času will a blízkej budúcnosti be going to v angličtine často nie sú zreteľné a jasne definovateľné. V mnohých kontextoch možno tieto časy zamieňať. Will sa použije skôr, ak hovoríme o prísľube, ponuke, náhlom rozhodnutí, či o presvedčení, že niečo nejako bude ap. Be going to sa používa hlavne tam, kde ide o činnosti vyplývajúce zo súčasného diania alebo keď je osoba už odhodlaná niečo urobiť. Teda predovšetkým tam, kde je priama alebo príčinná súvislosť medzi súčasnosťou a budúcim dianím.

Gerundium -ing Gerundium - gerund je spolu s prítomným príčastím jednou z často používaných -ing foriem. Používa sa pri tvorení prechodníkov, slovesných podstatných mien a priebehových trpných rodov (pasíva). Gerundium sa typicky používa v rozkazoch, zákazoch a vetách vyjadrujúcich začiatok a koniec deja, citový vzťah, preferencie, ospravedlnenia, spomínanie, zvyčajný alebo trvajúci dej a pod. Napr.: Stop writing!Prestaň(te) písať! I quit smoking.Prestal som fajčiť. No smokingZákaz fajčenia She started speaking.Začala hovoriť. I like reading books.Rád čítam knihy., Mám rád čítanie kníh. They love being together.Veľmi radi sú spolu. I enjoy driving.Rád šoférujem. I prefer swimming to skiing.Mám radšej plávanie ako lyžovanie. He's afraid of flying.Bojí sa letieť. Telling him was a mistake.Bola chyba mu to povedať. I remember him saying your name.Pamätám si, že hovoril tvoje meno. She spent the night reading.Strávila noc čítaním. He keeps thinking about her.Stále na ňu myslí. I couldn't help laughing.Musel som sa smiať. It was nice meeting you.Rád som vás spoznal. Koncovkou -ing môžeme teda týmto spôsobom tiež tvoriť slovesné podstatné mená.
write písať writing písanie
wait čakať waiting čakanie
read čítať reading čítanie
drive jazdiť driving jazdenie
shop nakupovať shopping nakupovanie
use použiť using používanie
Gerundiom je možné nahrádzať vo vete neurčitkové tvary s to. Napr.: It started to rain. - It started raining. It's difficult for her to get up. - Getting up is difficult for her. It's hard to swim in cold water. - Swimming in cold water is hard. It's easy to find a good hotel. - Finding a good hotel is easy. It's not safe to go there alone. - Going there alone is not safe. It's not always safe to drive slowly. - Driving slowly isn't always safe. It will be better to use a key. - Using a key will be better. Prítomné gerundium vo vete môže vystupovať ako podstatné meno. Napr.: I hate getting up early.Neznášam skoré vstávanie. They love watching TV.Veľmi radi pozerajú televíziu. Gerundium môže ale vystupovať aj ako sloveso. Napr.: Asking him about it ...Keď (som) sa ho na to pýtal... Knowing that you like it ...Keďže viem(e), že to máš rád... Poznámka: Všimnite si, že tu bez kontextu nie je v angličtine jasná osoba, ktorá je činiteľom opisovanej činnosti. Použitím sa podobá na slovenský prechodník.

Ak gerundium vo vete funguje ako podstatné meno, často sa tiež môže spájať s privlastňovacím zámenom, ktoré slúži na vyjadrenie osoby, o ktorej je reč. Takými spojeniami možno potom v angličtine nahrádzať aj celé vedľajšie vety. Napr.: Do you mind if i stay? - Do you mind my staying? “Neprekáža, keď tu zostanem?”, He's afraid that I'll lose it. - He's afraid of my losing it. “Bojí sa, že to stratím.” ap.

Ďalšie časové predložky Ďalšie bežné časové predložky sú: after, before, by, during, for, till, until, over, within. Predložka “after” sa vo väčšine významov prekladá ako po - uplynutí istého času, inom deji. Napr.: Don't call me after ten p.m.Nevolaj mi po desiatej večer. After you.Až po vás. dávanie prednosti a pod. Repeat after me.Opakujte po mne. I had to clean after him.Musel som po ňom upratať. the day after tomorrowpozajtra Tiež sa v časových vetách spája s gerundiom. Preloží sa ako potom, čo ... After saying that, he left.Potom, čo to povedal, odišiel. Predložka “before” Túto predložku už poznáte. Hovorí, že niečo niečomu predchádza (aj vývojovo, prednosťou a pod.) a prekladá sa ako pred. Je teda opakom predložky after. Napr. Don't wake me before seven.Nebuď ma pred siedmou. I'll be back before Christmas.Vrátim sa pred Vianocami. the day before yesterdaypredvčerom Ak stojí pred gerundiom (koncovka -ing), môžeme ju preložiť ako (predtým) než. Think before saying anything.Mysli, predtým než niečo povieš. Pozor si dajte na rozlíšenie použitia predložiek by a until! Obe sa síce často do slovenčiny preložia predložkou “do”, ale významový rozdiel je zásadný. Predložka “by” sa používa ak chceme vyjadriť, že istý jednorazový dej nastane alebo bude vykonaný najneskôr v daný okamih alebo v danom termíne. Napr.: I'll be back by ten.Do desiatej budem späť. It will be done by Friday.Do piatku to bude hotové. It must be ready by next week.Musí to byť pripravené najneskôr budúci týždeň. He must be there by now.O tomto čase už tam musí byť. Predložka “until” alebo (hovorovo) till naopak vyjadruje trvanie po celý čas až do istého okamihu. Napr.: I'll wait until six., I'll wait till six.Počkám do šiestej. He sleeps until ten., He sleeps till ten.Spí až do desiatej. It won't be ready until next week.Bude to hotové až budúci týždeň. Don't leave it until tomorrow.Nenechávaj to (až) na zajtra. Pozor tiež na rozlišovanie predložky during a within! Aj keď obe možno preložiť ako “počas”, nemožno ich zamieňať v kontexte. Predložka “during” Pomenúva najmä trvanie daného deja či javu po celý špecifikovaný čas alebo časté opakovanie v celom priebehu daného času. Napr.: I'll study during the holidays.Počas prázdnin budem študovať. There's no rain during the summer.V priebehu leta neprší. Predložka “within” vymedzuje hranice (rozsah) a používa sa, ak sa hovorí o jednorazovom alebo opakovanom deji, ktorý sa udeje niekedy v priebehu uvedeného časového rozmedzia (pred vypršaním istého času). Túto predložku môžeme preložiť tiež ako do. Napr.: We'll send it within 24 hours.Pošleme to v priebehu/do 24 hodín. They'll arrive within one hour.Prídu do hodiny. He'll finish school within 1 year.Dokončí školu do roka. Predložka “over” sa používa, ak opisujeme isté obdobie, počas ktorého sa niečo odohralo. She changed over the years.Za tie roky sa zmenila. It happened twice over the last month.Za posledný mesiac sa to stalo dvakrát. She asked me to stay over the weekend.Poprosila ma, aby som zostal cez víkend. Predložka “for” sa typicky používa tam, kde vyjadrujeme trvanie deja nejaký čas. Napr.: I'll stay for three days.Zostanem tri dni. We'll have to wait for 2 hours.Budeme musieť 2 hodiny čakať. Can I speak to you for a minute?Možem s vami chvíľu hovoriť? Všimnite si, že v slovenčine predložka for často nemá v časovom kontexte žiadny ekvivalent! Nesmiete na ňu ale zabudnúť pri prekladaní angličtiny. Odporúčame podrobnejšie študovať predložky aj pomocou slovníka a venovať im veľkú pozornosť pri čítaní anglického textu. Viac pozri Časové vety v Lekcii 14.
Prídavné mená Prídavné mená v angličtine nemenia tvar podľa rodu, čísla ani pádu. Jediná zmena tvaru prídavného mena nastáva len v prípade ich stupňovania. Pozor, člen pri podstatnom mene sa posúva pred rozvíjajúce prídavné meno. Môže sa tak meniť tvar neurčitého členu či výslovnosť určitého členu! Napr.: a car - a green carauto - zelené auto a house - an old housedom - starý dom It's in the box. ðəˈbɒksJe to v tej krabici. It's in the orange box. ˈðiːˈɒrɪndʒ bɒksJe to v tej oranžovej krabici. Prídavné mená v anglickej vete stoja väčšinou pred podstatným menom, ktoré rozvíjajú. Výnimku tvoria napr. kvalitatívne prídavné mená stojace za číselným údajom. She's five feet tall.Je vysoká päť stôp. The road is 10 miles long.Cesta je 10 míľ dlhá. Odvodené prídavné mená sa tvoria najmä od slovies pomocou koncoviek -ed, -ing alebo od podstatných mien pomocou -ic, -(ic)al. Napr.: logic - logical, idiot - idiotic, music - musical, economy - economic - economical Prídavné mená odvodené pomocou -ed vyjadrujú hlavne trpný rod či stav vzniknutý nejakou minulou činnosťou. Napr.: a closed bookzatvorená kniha a satisfied manspokojný muž tied handszviazané ruky V prípade, že sú odvodené od nepravidelného slovesa, môže byť koncovka aj iná podľa príslušného tvaru príčastia minulého - Past Participle (PP). Napr.: broken leg, broken carzlomená noha, rozbité auto lost keys, forgotten keysstratené kľúče, zabudnuté kľúče stolen money, drunk man(u)kradnuté peniaze, opitý muž Prídavné mená odvodené koncovkou -ing vyjadrujú hlavne súčasný stav, prebiehajúci dej alebo súčasný účinok na niečo. Napr.: an interesting filmzaujímavý film sleeping childrenspiace deti sitting peoplesediaci ľudia English-speaking countriesanglicky hovoriace krajiny Pozor na prídavné mená, ktoré nasledujú po slovesách pomenúvajúcich zmyslové vnemy! Také anglické prídavné mená sa často do slovenčiny prekladajú ako príslovky. Typicky ide o prídavné mená po slovesách, akými sú look (vyzerať), sound (znieť), smell (byť cítiť), feel (cítiť) a pod. Napr.: You look great.Vyzeráš skvelo. He looks tired.Vyzerá unavene. That sounds good!To znie dobre! It smells nice.Pekne to vonia. Prídavné mená so slovesom be tvoria bežné ustálené spojenia. (Niektoré už poznáte.) Všimnite si, že sa niekedy vôbec neprekladajú pomocou slovenských adjektív! Napr.: be afraid of sth - I'm afraid ...báť sa čoho - Bojím sa... be bored - I'm bored.nudiť sa - Nudím sa. be busy - He's busy now.mať veľa práce - Má teraz veľa práce. be hungry - I'm hungry.byť hladný - Som hladný. be interested (in) - I'm not interested.zaujímať sa, mať záujem o - Nemám záujem. be lucky - I was lucky.mať šťastie - Mal som šťastie. be missing - What's missing?chýbať - Čo chýba? be right - You're right.mať pravdu - Máš pravdu. be tired of sth - I'm tired of it.mať už dosť čoho - Už toho mám dosť. be unlucky - He was unlucky.mať smolu - Mal smolu. be wrong about sth - You're wrong!nemať pravdu, mýliť sa v čom - Mýliš sa.
Stupňovanie prídavných mien Stupňovanie prídavných mien sa deje buď pomocou prípon -er (2. stupeň) a -est (3. stupeň), alebo spojením so slovíčkami more mɔː (viac) a (the) most məʊst (najviac). Stupňovanie príponami -er a -est: Prípony sa používajú pri krátkych jednoslabičných a dvojslabičných prídavných menách zakončených na spoluhlásku, dvojhlásku -ow či er alebo s prízvukom na poslednej slabike. Superlatív naj- sa spája v angličtine s určitým členom the. Napr.: nice - nicer - the nicest; fine - finer - the finest short - shorter - the shortest; long - longer - the longest small - smaller - the smallest; fast - faster - the fastest Pri stupňovaní môže vznikať potreba zmeny pravopisu kvôli zachovaniu výslovnosti. Ide hlavne o zdvojovanie písmen. Zásady zdvojovania sú rovnaké ako pri tvorení gerundia či príčastia prítomného. big - bigger - the biggest; hot - hotter - the hottest mad - madder - the maddest; sad - sadder - the saddest thin - thinner - the thinnest Prídavné mená zakončené po spoluhláske na y menia pri stupňovaní koncovku na -ier a -iest. easy - easier - the easiest; heavy - heavier - the heaviest happy - happier - the happiest; hungry - hungrier - the hungriest Koncovka y sa nemení, ak je pred ňou na konci prídavného mena samohláska. Napr.: grey - greyer - the greyest Stupňovanie pomocou more a the most: Týmto spôsobom sa stupňujú dlhé adjektíva - iný typ ako pri stupňovaní príponami. Na vyjadrenie druhého stupňa sa pred prídavné meno kladie slovo more viac, na vyjadrenie tretieho stupňa slovo most najviac. K tretiemu stupňu sa viaže určitý člen the ako pri stupňovaní príponami. interesting - more interesting - the most interesting beautiful - more beautiful - the most beautiful difficult - more difficult - the most difficult expensive - more expensive - the most expensive Poznámka: Niektoré dvojslabičné prídavné mená môžeme stupňovať oboma spôsobmi. Nepravidelné stupňovanie prídavných mien: Nepravidelne stupňujeme v angličtine len niekoľko prídavných mien, sú však frekventované a dôležité. Sú to: good - better - the bestdobrý - lepší - najlepší bad - worse - the worstzlý - horší - najhorší many/much - more - the mosthodne - viac - najviac little - less - the leastmálo - menej - najmenej, najmenší far - farther/further - the farthest/furthestďaleký - vzdialenejší, ďalej - najvzdialenejší, najďalej old - elder/older - the eldest/oldeststarý - starší - najstarší Tvar elder a eldest sa používa len pri príbuzných osobách, typicky pri súrodencoch, elder brother - “starší brat”, the eldest brother - “najstarší brat” Pozor na významový rozdiel slov farther a further! O vzdialenosti môžeme použiť farther i further. Ale o rozsahu alebo záberu, treba použíť slovo further.

Pri porovnávaní (použití 2. stupňa) prídavných mien sa používa predložka than - než. Nezamieňajte si ju s then, čo je príslovka a znamená potom alebo vtedy. Často sa tu tiež stretnete so slovíčkom much - oveľa alebo far - omnoho. Napr. He's much stronger than you. - “Je oveľa silnejší než ty.”, The USA is far larger than England. - “USA sú omnoho väčšie než Anglicko.” Podobne sa hovorovo užíva a lot. Napr.: It's a lot better. - Je to oveľa lepšie. ap. Pred 3. stupňom adjektíva často môžete vidieť tiež obrat by far (zďaleka). Napr.: He's by far the best. - Je zďaleka najlepší.

Väzba “the ... the ...” s 2. stupňom V angličtine sa popri prídavných menách (a tiež príslovkách) v 2. stupni (the comparative) môžete často stretnúť s väzbou THE + comparative ... THE + comparative. Táto väzba zodpovedá stupňovaniu vyjadrenému pomocou spojenia čím..., tým.... Napr.: The sooner you start, the better.Čím skôr začneš, tým lepšie. The longer the trip, the higher the price.Čím dlhšia cesta, tým vyššia cena. The hotter it is, the more I drink.Čím je horúcejšie, tým viac pijem. The higher you get, the colder it is.Čím vyššie sa dostaneš, tým je chladnejšie. The less you have, the happier you are.Čím menej toho máš, tým si šťastnejší. The older she is, the more beautiful she gets.Čím je staršia, tým je krajšia. Tieto väzby s the ... the ... môžeme podobne použiť aj so stupňovanými príslovkami. Pozri tiež Stupňovanie prísloviek v Lekcii 16.

Pozor! the most znamená najviac, ale most (of) je väčšina! Napr. most of them - väčšina z nich, Most people think... - Väčšina ľudí si myslí... ap.

Slovo less znamená menej, ale prípona -less vyjadruje zvyčajne absenciu niečoho. Napr.: childless - bezdetný, homeless - bez domova, hopeless - beznádejný, helpless - bezmocný atď.

Porovnávacie spojky “as ... as ...” Na vyjadrenie rovnakého či násobného množstva, kvality alebo intenzity sa v angličtine používa konštrukcia as ... as ... (tak..., ako...) v kombinácii s príslušným prídavným menom alebo príslovkou. Napr.: She is as pretty as a picture.Je (taká) pekná ako obrázok. He is twice as strong as I am.Je dvakrát silnejší, ako som ja. Take as many as you like.Zober si (toľko), koľko chceš. He makes twice as much money as I do.Zarába dvakrát toľko peňazí ako ja. Záporné porovnanie či prirovnanie sa vyjadruje len pridaním zápornej častice not, teda pomocou konštrukcie not as ... as .... Napr.: It's not as hard as you think.Nie je to také ťažké, ako si myslíš. He is not as smart as he looks.Nie je taký múdry, ako vyzerá. It was not as bad as I thought.Nebolo to také zlé, ako som myslel. There were not as many people as before.Nebolo tam toľko ľudí ako predtým.

Pred adjektívami môžu stáť zosilňujúce slová - intensifiers ako: so (tak) a such (taký). Príslovka so sa spája so samotným adjektívom, ale such sa vzťahuje na podstatné meno za adjektívom. Napr. The girl is so smart., ale She is such a smart girl. (Je to také múdre dievča.) NEMOŽNO však povedať She is so smart girl., podobne Those apples are so good!, ale Those are such good apples! (To sú také dobré jablká.)

Spojenie as soon as possible znamená “čo najskôr” sa často skracuje na asap. V angličtine sa často používajú skratky a treba im venovať pozornosť.