Pronunciation

Anglická abeceda Spelling Pri hláskovaní slov v angličtine (tzv. spelling) treba mať na pamäti, že mnoho jednotlivých písmen abecedy sa vyslovuje inak ako v slovenčine. Od výslovnosti jednotlivých hlások sa z veľkej časti odvíja aj odlišná výslovnosť (pronunciation prəˌnʌnsɪˈeɪʃən) celých anglických slov. Naučte sa preto najprv hláskovať anglickú abecedu:
a h eɪtʃ o ɔʊ v viː
b biː i p piː w dʌbljuː
c siː j dʒeɪ q kjuː x ex
d diː k keɪ r ɑː y waɪ
e l el s es z zed
f ef m em t tiː
g dʒiː n en u juː
Všimnite si, že W je v angličtine výslovnosťou vlastne “dvojité U” - dʌbl juː nie V! Pozor, v americkej angličtine sa písmeno Z vyslovuje ako ziː! Poznámka: Rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou je veľa, nielen vo výslovnosti a spellingu, ale aj v slovnej zásobe. Tie najdôležitejšie budú nasledovať neskôr. Výslovnosť špeciálnych znakov Špeciálne znaky IPA medzinárodnej fonetickej abecedy International Phonetic Alphabet sa používajú na zápis výslovnosti cudzích hlások a vyslovujú sa takto:
ŋ Nosové “n” vyslovené s náznakom “g” na konci, približne ako v slove “maminka”.
θ Neznelé “th” (“think” ap). Špička jazyka sa oprie medzi predné zuby a vysloví sa “S”.
ð Znelé “th”. (“the” ap.) Špička jazyka sa oprie zvnútra o horné zuby a vysloví sa prudko “T”.
ɜ Vyslovuje sa ako dlhšia oslabená neurčitá samohláska - ako pri váhaní či neistote.
ə Je neurčitá krátka vyrazená samohláska ako na konci vysloveného “h”, “b”, “n”.
æ Vyslovuje sa ako otvorené široké “e” - niečo ako pôvodné slovenské “ä”.
w Je hláska podobná slovenskému “uo” alebo “ua”. Nevyslovujte ako “v”!
i Vyslovuje sa ako slovenské “i” ale nezmäkčuje slabiky “di”, “ti”, “ni”.
ɪ Vyslovuje sa ako krátke slovenské “i” ale nezmäkčuje slabiky “di”, “ti”, “ni”.
ɔ Vyslovuje sa ako slovenské “o”.
ɒ Vyslovuje sa približne ako dlhšie slovenské “o” s prídychom “a”.
ʊ Vyslovuje sa ako nevýrazné slovenské “u”.
ʌ Vyslovuje sa ako krátke slovenské “a”.
ʃ Vyslovuje sa ako slovenské “š”.
Vyslovuje sa ako slovenské “č”.
ʒ Vyslovuje sa ako slovenské “ž”.
ː Predlžuje predchádzajúcu hlásku. Napr.: siː - “sí”, tiː - “tý”, juː - “jú”, ɑː - “á”.

Ak sú v hláskovanom slove vedľa seba dve rovnaké písmená, pri hláskovaní sa bežne namiesto dvojitého vyslovenia tej istej hlásky používa termín: double ... ˈdʌbəl (dvojitý) a názov hlásky. Napr. pri názve Tennessee potom bude tiː - - double εn - - double εs - double .

Naučte sa frázu: Can you spell it for me? - Môžete mi to hláskovať?