Grammar

Osobné zámená Osobné zámena v angličtine delíme na podmetové (prvý pád) a predmetové. Osobné zámená podmetové sú:
I ja we wiː my
you juː ty you juː vy
he hiː on
she ʃiː ona they ðeɪ oni/ony
it it to/ono
Podmetové zámená (subject pronouns) sa správajú podobne ako zámená v slovenčine. Vystupujú v prvom páde (kto/čo) a stoja v oznamovacej vete hneď pred slovesom. Napr. podmetové zámená v oznamovacej vete s tvarmi slovesa be (byť): I am aɪ æmja som You are juː ɑːty si, vy ste He is hiː ɪzon je She is ʃiː ɪzona je It is ɪt ɪzto je We are wiː ɑːmy sme They are ðeɪ ɑːoni/ony V anglickej vete nie je možné okrem rozkazov zámeno (podmet) vynechať! Vzhľadom na jednoduchosť tvarov slovies by nebolo jasné, o akú osobu ide! V otázke stojí podmetové zámeno naopak hneď za slovesom. Napr.: Are they here?Sú tu? How are you?Ako sa máte? Are we ready?Sme pripravení? Viac o osobných zámenách pozri Predmetové zámená .

Angličtina osobou ani tvarmi slovies nerozlišuje tykanie a vykanie v 2. osobe, dokonca ani jednotné a množné číslo (ty a vy)! (Ty aj vy je vždy you.) Neformálnosť oslovenia možno navodiť použitím krstného mena - being on first-name terms. (first name ˈfɜːstˌneɪm - krstné meno)

Sloveso “be” v prítomnom čase Be (byť) je nepravidelné ako aj niekoľko desiatok ďalších slovies, ale ako jediné mení svoje tvary podľa konkrétnej osoby, (v prítomnom a minulom čase). Tvary slovesa be v prítomnom čase sú tieto:
I am æm ja som we are ɑː my sme
you are ɑː ty si you are ɑː vy ste
he/she/it is ɪz on/ona/to je they are ɑː oni/ony
Stačí si pamätať 1. a 3. osobu jednotného čísla: am a is. Ostatné tvary sú vždy are. Tvary slovesa be sa v spojeniach so zámenami často skracujú pomocou apostrofu takto:
I am I'm aɪm We are We're wɪə
You are You're jʊə You are You're jʊə
He is He's hiːz
She is She's ʃiːz They are They're ðεə
It is It's ɪts
V oznamovacej vete napr.: I am ready. - I'm ready.Som pripravený. You are right. - You're right.Máš/Máte pravdu. He is here. - He's here.Je tu. We are ready. - We're ready.Sme pripravení. They are ready. - They're ready.Sú pripravení. Tvorenie otázky Tvorenie kladnej otázky so slovesom be je v prítomnom čase jednoduché. Stačí obrátiť slovosled podmetu (zámena) a príslušného tvaru slovesa be. Otázka so zámenami:
Am I ...? Som...? Are we ...? Sme...?
Are you ...? Si...? Are you ...? Ste...?
Is he/she/it ...? Je...? Are they ...? ...?
Odpoveď na otázku sa tvorí rovnakým tvarom slovesa a príslušnou osobou. Napr.: Are you ready? Yes, I am.Si pripravený? Áno, som. Am I your friend? Yes, you are.Som tvoj kamarát? Áno, si. Is John here? Yes, he is.Je tu John? Áno, je. Is she happy? Yes, she is.Je šťastná? Áno, je. Is it ready? Yes, it is.Je to pripravené? Áno, je. What's your name? – My name is ...Ako sa voláš? – Volám sa... Are the boys here? Yes, they are.Sú tu chlapci? Áno, sú. Be je v angličtine plnovýznamovým slovesom (lexical verb) aj pomocným slovesom (auxiliary verb). Pomocné be je dôležité na tvorenie niektorých slovesných časov. Pozor! Podobne ako sloveso be sa správajú v prítomnom čase spôsobové (modálne) slovesá: can (môcť), have (mať), must (musieť) a may (smieť). Napr.: I can speak English.Viem po anglicky. Can you speak English?Viete po anglicky? I must do it.Musím to urobiť. I have got it.Mám to. Have you got it?Máš to? Viac pozri Pomocné slovesá a Spôsobové slovesá v Lekci 4

Sloveso CAN kæn (môcť) má v prítomnom čase pre všetky osoby rovnaký tvar can a nikdy sa nespája s časticou to! Napr.: I can ... - Môžem/Viem..., Can I go? - Môžem ísť?, Can you help me? - Môžeš/Môžete mi pomôcť? ap.

Skrátený tvar ...'s slovesa be sa nemusí vždy spájať so zámenom (he's, it's, what's ap.), ale napr. aj s podstatným menom: My name is ... - My name's ... - Volám sa....

Slovesá Slovesá v angličtine môžu mať relatívne málo tvarov. Nečasujeme ich a okrem rozkazov vždy treba vyjadriť spolu so slovesom osobu alebo iný konkrétny podmet, aby anglická veta jasne vymedzila osobu, o ktorej je reč. Jednoduché tvary väčšiny anglických slovies totiž samy o sebe na rozdiel od slovenčiny osobu väčšinou nevyjadrujú! Pri slovesných tvaroch sa postupne stretnete v podstate len s koncovkami -ed (min. čas, trpný rod), -s či -es (jednoduchý prítomný čas) a -ing (príčastie a gerundium). Špecifické tvary a koncovky môžu mať nepravidelné slovesá, ktoré budú nasledovať neskôr.
Jednoduchý prítomný čas – úvod Present simple je veľmi bežný a dôležitý čas. Typicky sa používa o stálych, trvalejších alebo často opakovaných javoch či o všeobecne platných faktoch. I keď sa nazýva “jednoduchý”, jeho tvorenie je skutočne jednoduché (pre Slováka prirodzené) vlastne len v kladných oznamovacích vetách. Na začiatok si zapamätajte, že v kladnej oznamovacej vete stačí za sebou zoradiť podmet (zámeno) a neurčitok plnovýznamového slovesa (ktoré nesie obsah výpovede). Pozor! Pokiaľ je podmet vety v 3. osobe jednotného čísla (on - he, ona - she, ono - it, a pod.), treba k slovesu pripojiť koncovku -s! Napr.: I speak, You speak, He/She/It speaks, We speak, You speak; They speak ... You know. - He knows.Ty to vieš. - On to vie. We hope ... - He hopes ...Dúfame... - On dúfa... They want it. - She wants it.Chcú to. - Ona to chce. Pri niektorých slovesách sa (najmä pre výslovnosť) pridáva koncovka -es. Napr.: I go ... - She goes ... gəʊzChodím... - Ona chodí... We do it. - He does it. dʌzRobíme to. - On to robí. Tvorenie otázky, záporu a ďalšie aspekty tohto času sú trošku náročnejšie na pochopenie a keďže sa od slovenčiny odlišujú, môžu spočiatku pôsobiť mierne neprirodzene. Viac o jednoduchom prítomnom čase sa dozviete v Lekcii 6

Pozor! Sloveso HAVE hæv (mať) má v prítomnom čase rovnaký tvar pre všetky osoby okrem 3. osoby jednotného čísla, kde sa mení na HAS hæz! Teda: I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Napr.: I have ... - Ja mám..., ALE: John has ... - John má...

Slovesný zápor – “NOT” Slovesný zápor sa tvorí v angličtine prakticky vo všetkých časoch najčastejšie pomocou slova NOT za modálnym alebo pomocným slovesom. So slovesom be teda napr.: I am not ready.Nie som pripravený. He is not here.Nie je tu. We are not friends.Nie sme priatelia. Častica not sa s niektorými modálnymi slovesami skracuje pomocou apostrofu na ...n't. So slovesom be teda: is not na isn't ˈɪzənt a are not na aren't ɑːnt. Napr.: She isn't here.Nie je tu. It isn't easy.Nie je to ľahké. You aren't ready.Nie si pripravený. We aren't happy.Nie sme spokojní. Pozor! V prípade 1. osoby jednotného čísla sa však neskracuje častica not, ale len tvar I am na I'm. Skrátený zápor je teda I'm not .... Podobne funguje zápor aj s ďalšími modálnymi slovesami can (môcť) a have (mať). Pozor! CAN má jednoslovný zápor cannot či skrátený tvar can't kɑːnt. Napr.: I cannot come., I can't come.Nemôžem prísť. We cannot do it., We can't do it.Nemôžeme to urobiť. HAVEzápor: have not či skrátene haven't ˈhævnt resp. (pre 3. osobu jednotného čísla) has not či skrátene hasn't ˈhæznt. NOT sa používa podobne aj pri zápore v rozkazoch (zákazoch) a jednoduchom prítomnom čase v tvare: do not alebo bežne skrátene: don't dəʊnt. Napr.: I don't know., I don't understand.Neviem., Nerozumiem. They don't speak English.Oni nehovoria po anglicky. Don't be afraid.Neboj sa. Viac o tvorení záporu sa dovzeite neskôr pri jednotlivých slovesných časoch. Poznámka: Not sa môže použiť aj na začiatku vety (pred zámenom a pod.) alebo na konci vety v nadväznosti na predchádzajúcu výpoveď. Na konci vety často znamená ..., že nie. Napr.: I hope not., I'm afraid not.Dúfam, že nie., Obávam sa, že nie. Not me., Not now.Ja nie., Teraz nie. Poznámka: Zápor vo vete sa môže vyjadriť tiež pomocou záporných prísloviek a zámen ako: no - (žiadny), never - (nikdy), nothing - (nič), nobody - (nikto) a pod. Napr.: He has no friends.Nemá (žiadnych) priateľov. She never speaks English.Nikdy nehovorí po anglicky. Pozor! Treba však mať vždy na pamäti, že v spisovnej angličtine môže byť v jednej vete použitý len jeden zápor!

Skrátený tvar záporu ... are not môže byť dvojaký: ... aren't alebo ... 're not. Napr.: You aren't ... či You're not .... Podobne možno zápor ... is not skrátiť napr. na He isn't ... alebo He's not ... ap.

Predmetové zámená Predmetové zámená (object pronouns) stoja aj v oznamovacej vete inde ako tesne pred slovesom, často úplne na konci vety. Predmetové zámená sú:
me miː ja, mňa, mne us ʌs my, nás, nám
you juː ty, teba, tebe you juː vy, vás, vám
him him on, jeho, jemu
her hɜː ona, ju, jej them ðem oni, ich, im
it ɪt to, tomu, toho
Pozor! Tvar anglických zámen (okrem you a it) sa teda môže meniť podľa ich pozície vo vete. Napr.: I am here. - It's me.Ja som tu. - To som ja. You are here. - Is it you?Ty si tu. - Si to ty? He is here. - It's him.On je tu. - To je on. She is here. - It's her.Ona je tu. - To je ona. We are here. - It's us.My sme tu. - To sme my. They are here. - It's them.Oni sú tu. - To sú oni. Poznámka: Hneď ako sa naučíte aj predmetové zámená, viete všetky tvary osobných zámen v podstate pre všetky pády. Anglické zámená nemajú v rôznych pádoch toľko tvarov ako slovenské. Viažu sa však podľa kontextu a pádu na mnoho predložiek, ktoré daný pád definujú. Napr.: It's from me.To je odo mňa. He's with me.Je so mnou. It's from him.Je to od neho. She's with him.Ona je s ním. They're with us.s nami. It's from us.Je to od nás.

Všimnite si, že anglicky sa To SOM ja. povie doslova “To JE ja.” - It IS me.

Angličtine chýba pestrosť tvarov slov a na vyjadrenie pádov používa hlavne predložky ako of (koho/čoho), by (kým/čím), to (komu/čomu) ap.

Neurčitok s “TO” Infinitív (neurčitý tvar slovesa) v angličtine funguje podobne ako neurčitok v slovenčine. Významové sloveso v infinitíve má však pred sebou v angličtine vždy časticu TO! Ak sú vo vete za sebou dve významové slovesá v infinitíve, musí medzi nimi byť to. Napr.: I need to go.Potrebujem ísť. He's ready to start.Je pripravený začať. We want to do it.Chceme to urobiť. They learn to speak.Učia sa hovoriť. Poznámka: V angličtine je mnoho slov, ktoré majú ako význam slovesa, tak aj podstatného mena a častica to pred slovom vám jasne napovie, že ide o infinitív slovesa. Podobne gramatický člen (a resp. the) pred slovem napovedá, že ide o podstatné meno. Viac pozri Členy v Lekcii 3. Výnimku bez použitia to pred slovesom tvoria spôsobové (modálne) slovesá: can (môcť), must (musieť), may (smieť). Napr.: He can speak English.Vie hovoriť po anglicky. I must go.Musím ísť. She must study.Musí sa učiť. You may go.Môžete ísť. Viac pozri Spôsobové slovesá v Lekcii 4 To pred infinitívom sa napr. tiež nevyskytuje po tvaroch will, shall, should, would, po záporoch don't (jednoduchý prítomný čas), didn't (jednoduchý minulý čas) a po slovese let. Tieto prípady však budú postupne vysvetlené neskôr. Poznámka: To pred infinitívom vo vedľajšej vete sa používa aj ako slovenské aby (účel). Viac pozri Účelový neurčitok “TO” v Lekcii 6

Užitočné ustálené spojenie be about to ... sa používa pred slovesom, pokiaľ chceme vyjadriť, že sa niekto chystá niečo urobiť, alebo že niečo veľmi pravdepodobne a čoskoro nastane či začne. Napr. I'm about to go... - Chystám sa (od)ísť..., It's about to start! - Už čoskoro to začne!

Coffee to go znamená káva so sebou (na odnesenie v tégliku).