Exercises

Hláskujte slovíčka a potom ich vyslovte. Zopakujte si ich význam.

1 English
2 can
3 be
4 easy
5 hello
6 friend
7 good
8 boy
9 hope
10 introduce
11 John
12 lesson
13 learn
14 meet
15 ready
16 speak
17 start
18 understand

Naučte sa frázu: I hope to see you soon. - Dúfam, že sa skoro uvidíme.

Spojte zodpovedajúce výroky.

 • 1 How are you?
 • 2 I'm fine. Thank you.
 • 3 My name is ...
 • 4 What's your name?
 • 5 Where are you from?
 • 6 Nice to meet you.
 • 7 Come and meet ...
 • 8 Goodbye.
 • a Volám sa...
 • b Ako sa voláte?
 • c Dovidenia.
 • d Ako sa máš?
 • e Zoznámte sa s...
 • f Odkiaľ ste?
 • g Mám sa dobre. Vďaka.
 • h Teší ma.

Napíšte slová podľa spellingu, ktorý počujete. Celé slová potom prečítajte.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Preložte. Sústreďte sa na použitie slovesa be.

1 I'm sorry.
2 I'm fine.
3 I'm ready. We can start.
4 I'm not afraid.
5 Who are you?
6 You're late.
7 We're busy.
8 You're right.
9 What's your name?
10 Let me introduce myself.
11 He isn't here.
12 Are you okay?
13 Are you hungry?
14 It's him. I'm sure.

Hovorovú frázu What's up? wɒts ʌp možno preložiť ako “Čo je?”, “Čo sa deje?”. Používa sa aj pri stretnutí v zmysle: “Ako to ide?”. Odpovedať môžete: Not much. nɒt mʌtʃ (Nič moc.) Nepoužívajte však túto frázu pri formálnych stretnutiach! What's je skrátený tvar spojenia What is, podobne napr. who's je skrátený tvar od who is atď.

Spojte otázky a reakcie.

 • 1 How is she?
 • 2 Am I right?
 • 3 Who is he?
 • 4 What's your name?
 • 5 Where are you from?
 • 6 Are we ready?
 • 7 Is English hard?
 • 8 Are you hungry?
 • a He's my friend.
 • b My name's John.
 • c She's fine.
 • d I'm from England.
 • e No, you're wrong.
 • f No, I'm thirsty.
 • g Yes, we can start!
 • h No, it's easy!

Doplňte tvary slovesa be v prítomnom čase a preložte.

1 I ready.
2 We happy.
3 Frank sad.
4 Bob and Jim here.
5 I fine.
6 They afraid.
7 You late.
8 It easy.
9 Who you?
10 he sad?
11 How they?
12 Jane here?

Poznáte autora výroku: To be, or not to be? (Teraz už ho dokážete preložiť.)

Odpovedzte na otázky kladne celou vetou (pomocou osobných zámen).

1 Is Bob here?
2 Is it new?
3 Am I good?
4 Is English easy?
5 Are we friends?
6 Are the boys happy?
7 Is the girl good?
8 Are you ready?
9 Are the girls here?
10 Are the things new?

Koncovka -s sa používa v angličtine u podstatných mien v množnom čísle: friends - priatelia, boys - chalani, girls - dievčatá, things - veci ap. Viac sa dozviete v 2. lekcii.

Doplňte do viet podľa pomôcok správne tvary anglických zámen.

1 are busy. oni
2 am here. ja
3 It's . ja
4 Is it ? ona
5 I know . ju
6 It's ! on
7 She's with . mnou
8 is true. to
9 It's from . nás
10 She knows . ich

Tvorte z uvedených viet otázky.

1 I'm right.
2 We're ready.
3 He's here.
4 She's afraid.
5 You're happy.
6 Jane is happy.
7 They can come.
8 He's right.
9 It's hard.
10 English is easy.

Obrat study hard znamená usilovne študovať.

Doplňte záporné tvary slovesa be v prítomnom čase. Použite skrátené tvary.

1 Jane here.
2 They my friends.
3 You right.
4 The girls sad.
5 Jim and Bob here.
6 I hungry.
7 The boys happy.
8 My name Frank.
9 The things new.
10 English hard.

Doplňte preklady viet.

1 Ďakujem. Thank .
2 Mám sa dobre. I'm .
3 Uvidíme sa čoskoro. See you .
4 John sa učí po anglicky. John is a learner of .
5 Teraz tu nie je. She here now.
6 Máš pravdu. Your are .
7 Nie je to ľahké. It's easy.
8 On o nej vie. He about her.
9 Nebojím sa jej. I'm not of .
10 Dovoľte mi, aby som sa predstavil. Let me myself.

Zvratné zámeno myself maɪˈsεlf znamená sa, (sám) seba, ale len o 1. osobe jednotného čísla - ja. Viac o zvratných zámenách sa dozviete v Lekcii 11.

Tvorte z kladných viet záporné (pomocou NOT). Ak je to možné, použite skrátené tvary.

1 It's easy.
2 He's happy.
3 They're here.
4 I'm hungry.
5 She's afraid.
6 It's true.
7 We're ready.
8 English is hard.
9 You're right.
10 You can do it.

Fráza You can do it. znamená doslovne “Môžeš to urobiť.”, ale zvyčajne sa preloží ako: Ty to dokážeš. alebo Ty to zvládneš.

Preložte. Využite nápovedu.

1 Kde je to?
where
2 Je to tu.
here
3 Si pripravený?
ready
4 Nie som pripravený.
not, ready
5 Ste priatelia?
friends
6 Je šťastný?
happy
7 Sú smutní.
sad
8 Je trpezlivá.
patient
9 Mám pravdu?
be right
10 Sme tu.
here
11 Môžeme začať.
start
12 Nemôžem prísť.
come

Povedzte po anglicky.

1 Angličtina je ľahká.
2 Hovorím po anglicky.
3 On hovorí po anglicky.
4 Dobrý deň.
5 Ako sa máte?
6 Mám sa dobre.
7 Kto ste?
8 Ako sa voláš?
9 Volám sa John.
10 Som z...
11 Teší ma.
12 Ľutujem.
13 Máte pravdu.
14 Ona ťa pozná.
15 Si si istý?
16 Je to pravda.
17 Som hladný.
18 Môžete mi pomôcť?
19 Ďakujem.
20 Dovidenia!

Slovo learner je odvodené od slovesa learn a znamená ten, kto sa niečo učí. Napr.: learners of English - tí, ktorí sa učia po anglicky ap. Koncovka -er je v angličtine veľmi dôležitá. Ak ju pridáme za sloveso, vznikne väčšinou osoba či subjekt, ktorý koná danú činnosť. Napr. begin bɪˈgɪn (začať) - beginner (začiatočník), read riːd (čítať) - reader (čitateľ), speak spiːk (hovoriť) - speaker (hovorca), teach tiːtʃ (učiť) - teacher (učiteľ) ap.