Vocabulary

 • again əˈgεnzase, znova
 • already ɔːlˈrεdɪtak skoro
 • anybody ˈεnɪˌbɒdɪniekto v otázke, ktokoľvek
 • anything ˈεnɪˌθɪŋniečo v otázke, čokoľvek
 • apple ˈæp<sup>ə</sup>ljablko
 • ask ɑːskspýtať sa
 • ask sb for sth ɑːskpožiadať koho o čo
 • bad bædzlý
 • bag bægtaška
 • best bεstnajlepší
 • bother ˈbɒðəobťažovať, štvať
 • call kɔːl(za)volať
 • come in kʌm ɪnvstúpiť, vojsť
 • curious ˈkjʊərɪəszvedavý
 • dance dɑːnstancovať
 • disturb dɪˈstɜːbrušiť, vyrušovať
 • eat iːtjesť
 • freeze friːzmrznúť
 • game geɪmhra
 • get gεtdostať (sa)
 • get dressed gεt drεstobliecť sa
 • give sb sth gɪvdať čo komu
 • glass glɑːspohár, sklo
 • go out gəʊ aʊtísť von
 • home həʊmdomov, domov
 • just dʒʌstpráve, zrovna, iba
 • be kidding biː kɪdɪŋrobiť si žarty
 • language ˈlæŋgwɪdʒjazyk, reč
 • leave liːvodísť, opustiť
 • lie laɪklamať, klamstvo
 • listen ˈlɪs<sup>ə</sup>npočúvať
 • look for lʊk fəhľadať
 • make meɪk(u)robiť vytvoriť
 • milk mɪlkmlieko
 • Mr ˈmɪstəpán
 • nerves nɜːvznervy
 • never ˈnεvənikdy
 • noise nɔɪzhluk
 • nothing ˈnʌθɪŋnič
 • on ɒnna povrchu ap.
 • out aʊtvon, vonku
 • play pleɪhrať (si)
 • put pʊtdať, položiť
 • question ˈkwεstʃənotázka
 • rain reɪnpršať, dážď
 • read riːdčítať, prečítať
 • run rʌnbežať, ísť
 • say seɪpovedať
 • serious ˈsɪərɪəsvážny
 • shower ˈʃaʊəsprcha
 • sit sɪtsedieť, sadnúť si
 • sleep sliːpspať
 • snow snəʊ1 snežiť, 2 sneh
 • somebody ˈsʌmbədɪniekto
 • stay steɪzostať
 • still stɪlešte doteraz ap.
 • stop stɒpprestať, zastaviť
 • sun sʌnslnko
 • take teɪkvziať, brať
 • tell sb sth tεlpovedať čo komu
 • think θɪŋkmyslieť, myslieť si
 • tired ˈtaɪədunavený
 • today təˈdeɪdnes
 • tonight təˈnaɪtdnes večer
 • tomorrow təˈmɒrəʊzajtra
 • very ˈvεrɪveľmi
 • wait weɪtpočkať, čakať
 • watch sth wɒtʃsledovať, dívať sa
 • weather ˈwεðəpočasie
 • when wεn1 kedy, 2 keď
 • work wɜːkpracovať, fungovať
 • write raɪtpísať, napísať
 • wrong rɒŋzlý