Vocabulary

 • able to do sth ˈeɪb<sup>ə</sup>lschopný čoho
 • about əˈbaʊtokolo ca
 • afternoon ˌɑːftəˈnuːnpopoludnie
 • age eɪdʒvek
 • all right ɔːl raɪt(tak) dobre
 • a.m. ˌeɪˈεmdopoludnie o čase
 • arrive əˈraɪvdoraziť, prísť
 • as əzako
 • at æto čas
 • autumn ˈɔːtəmjeseň
 • back bækspäť
 • birthday ˈbɜːθˌdeɪnarodeniny
 • bus bʌsautobus
 • Christmas ˈkrɪsməsVianoce
 • clock klɒkhodiny
 • dad dædotec, oco
 • early ˈɜːlɪskoro, zavčasu
 • end εndkoniec, skončiť
 • evening ˈiːvnɪŋvečer
 • a few ə fjuːpár neveľa
 • find faɪndnájsť
 • free friːvoľný čas ap.
 • future ˈfjuːtʃəbudúci
 • (be) glad (biː) glæd(byť) rád
 • great greɪtohromný, skvelý
 • half hɑːfpol, polovica
 • hear hɪəpočuť
 • homework ˈhəʊmˌwɜːkdomáce úlohy
 • hour aʊəhodina 60 minút
 • join sb dʒɔɪnpridať sa ku komu
 • late leɪtneskorý, neskoro
 • later ˈleɪtəneskôr
 • laugh at sb/sth lɑːfsmiať sa
 • let sb know lεt nəʊdať komu vedieť
 • long lɒŋdlho, dlhý
 • look at sth lʊkpozrieť sa na čo
 • may meɪsmieť
 • midday ˈmɪdˈdeɪpoludnie
 • midnight ˈmɪdˌnaɪtpolnoc
 • minute ˈmɪnɪtminúta
 • moment ˈməʊməntchvíľa, okamih
 • month mʌnθmesiac časť roka
 • morning ˈmɔːnɪŋráno, dopoludnie
 • mother ˈmʌðəmatka, mamička
 • mum mʌmmama
 • next nεkstbudúci, ďalší v poradí
 • night naɪtnoc
 • noon nuːnpoludnie
 • o'clock əˈklɒkhodín o čase
 • only ˈəʊnlɪlen, iba
 • open ˈəʊp<sup>ə</sup>notvoriť
 • past pɑːstpo danej hodine
 • please pliːzprosím žiadosť
 • p.m. ˌpiːˈεmpopoludnie o čase
 • quarter ˈkwɔːtəštvrť, štvrtina
 • school skuːlškola
 • spring sprɪŋjar
 • send sεndposlať
 • summer ˈsʌməleto
 • take teɪkzabrať čas ap.
 • teacher ˈtiːtʃəučiteľ(ka)
 • thanks θæŋksvďaka
 • then ðεnpotom
 • to do
 • week wiːktýždeň
 • weekend ˌwiːkˈεndvíkend
 • will wɪluvádza budúci čas
 • winter ˈwɪntəzima obdobie
 • work wɜːkpráca
 • year jɪərok