Useful phrases

Užitočné frázy so slovesami can a have

Can I help you?
[kən aɪ hεlp juː?]
Môžem vám pomôcť?, Prajete si?
Can you help me?
[kən juː hεlp miː?]
Môžete mi pomôcť?
Can you speak English?
[kən juː spiːk ˈɪŋglɪʃ?]
Viete po anglicky?
I can't speak English.
[aɪ kɑːnt spiːk ˈɪŋglɪʃ]
Neviem po anglicky.
Can I join you?
[kən aɪ dʒɔɪn juː?]
Môžem sa k vám pripojiť?
Can I speak to you?
[kən aɪ spiːk tə juː?]
Môžem s vami hovoriť?
It can't be true!
[ɪt kɑːnt biː truː!]
To nemôže byť pravda.
Can I have a drink?
[kən aɪ hæv ə drɪŋk?]
Môžem dostať niečo na pitie?
Can I have some?
[kən aɪ hæv sʌm?]
Môžem si vziať?
Have some!
[hæv sʌm!]
Ponúkni sa.
Have a nice day!
[hæv ə naɪs deɪ!]
(Želám) pekný deň.
Have fun!
[hæv fʌn!]
Dobre sa bavte!
Have you got any ...?
[hæv juː gɒt ˈεnɪ ?]
Máte nejaké...?
I have no idea.
[aɪ hæv nəʊ aɪˈdɪə]
To vôbec netuším.
I have no time.
[aɪ hæv nəʊ taɪm]
Nemám čas.
I have to go.
[aɪ hæv tə gəʊ]
Musím ísť.
have a rest
[hæv ə rεst]
odpočinúť si
have a good time
[hæv ə gʊd taɪm]
užívať si, baviť sa skvele

Sloveso have možno použiť aj pre jednorazové činnosti. Napr. have a rest - oddýchnuť si, have a chat - porozprávať si ap. Užíva sa bežne vo význame dať si (jedlo ap.) - napr. have a drink - dať si pohárik, have lunch - naobedovať sa ap.

Pozor! Slovenské pritakanie Ja tiež! je anglicky hovorovo: Me too! miː tuː, NIE I too, ako by Slováka mohlo napadnúť. Užije sa teda predmetný tvar zámena - me.

Farby a rozmery

What colour is it?
[wɒt ˈkʌlə ɪz ɪt?]
Akú to má farbu?
It's red.
[ɪts rεd]
Je to červené.
The sky is blue.
[ðə skaɪ ɪz bluː]
Obloha je modrá.
Grass is green.
[grɑːs ɪz griːn]
Tráva je zelená.
The photo is black and white.
[ðə ˈfəʊtəʊ ɪz blæk ænd waɪt]
Tá fotka je čiernobiela.
She has brown hair.
[ʃɪ hæz braʊn hεə]
Má hnedé vlasy.
My favourite colour is yellow.
[maɪ ˈfeɪvrɪt ˈkʌlə ɪz ˈjεləʊ]
Moja obľúbená farba je žltá.
I like light colours.
[aɪ laɪk laɪt ˈkʌləz]
Mám rád svetlé farby.
This colour is too dark.
[ðɪs ˈkʌlə ɪz tuː dɑːk]
Táto farba je príliš tmavá.
I want it in orange.
[aɪ wɒnt ɪt ɪn ˈɒrɪndʒ]
Chcem to v oranžovej farbe.
What size is it?
[wɒt saɪz ɪz ɪt?]
Aké je to veľké?
It's too big.
[ɪts tuː bɪg]
Je to príliš veľké.
It's small.
[ɪts smɔːl]
Je to malé.
He's short.
[hiːz ʃɔːt]
Je malý. výškou
She's tall.
[ʃiːz tɔːl]
Je vysoká.
He's a little boy.
[hiːz ə ˈlɪtəl bɔɪ]
Je to malý chlapec.
She's a big girl.
[ʃiːz ə bɪg gɜːl]
Je to veľké dievča.

V angličtine pre pojem vysoký treba odlišovať slová high haɪ a tall tɔːl! High sa všeobecne používa na niečo, čo úrovňou dosahuje vysoko alebo je vysoko umiestnené. (hora, múr, hodnota, poschodie ap.) Napr.: There are high mountains. - Sú tam vysoké hory. Tall sa používa na niečo, čo je vysoké vzhľadom na svoju skôr malú šírku (postava, strom, mrakodrap ap.) Napr.: He's six feet tall. - Meria šesť stôp.

Small je malý (obecne fyzicky, množstvo ap.). Little o osobe znamená skôr, že je niekto ešte dieťa. Short (krátky) zdôrazňuje, že je niekto malého vzrastu.