Useful phrases

Bežné frázy o počasí

What's the weather like?
[wɒts ðə ˈwεðə laɪk?]
Aké je počasie?
The weather is nice.
[ðə ˈwεðə ɪz naɪs]
Je pekne.
The weather is bad.
[ðə ˈwεðə ɪz bæd]
Je škaredo.
It's cold.
[ɪts kəʊld]
Je zima.
It's hot.
[ɪts hɒt]
Je horúco.
I'm cold.
[aɪm kəʊld]
Je mi zima.
I'm hot.
[aɪm hɒt]
Je mi horúco.
The sun is shining.
[ðə sʌn ɪz ˈʃaɪnɪŋ]
Svieti slniečko.
It's windy.
[ɪts ˈwɪndɪ]
Je/Fúka vietor.
It's raining.
[ɪts reɪnɪŋ]
Prší.
It's snowing.
[ɪts snəʊɪŋ]
Sneží.
It's freezing (cold).
[ɪts ˈfriːzɪŋ (kəʊld)]
Mrzne.
It's getting cold.
[ɪts gεtɪŋ kəʊld]
Ochladzuje sa.
It looks like rain.
[ɪt lʊks laɪk reɪn]
Vyzerá to na dážď.

Zapamätajte si frázu It looks like .... Často za ňou nasleduje podmet a sloveso a prekladá sa ako: Vyzerá to, že.... Napr.: It looks like you have a problem. - Vyzerá to, že máš problém., It looks like he's right. - Vyzerá to, že má pravdu.

Všimnite si, ako sa sloveso get okrem iného používa spolu s prídavným menom aj na vyjadrenie zmeny stavu: She's getting dressed. - Oblieka sa., It's getting cold. - Ochladzuje sa. get cold - ochladiť sa, vychladnúť. (cold - studený, zima)

Frázy v prítomnom priebehovom čase

How's it going?
[haʊz ɪt ˈgəʊɪŋ?]
Ako to ide?
What are you doing?
[wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ?]
Čo robíš?, Čo robíte?
I'm watching TV.
[aɪm wɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː]
Pozerám televíziu.
I'm working on it!
[aɪm ˈwɜːkɪŋ ɒn ɪt!]
Robím na tom.
What's going on?
[wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn?]
Čo sa deje?
What's bothering you?
[wɒts ˈbɒðərɪŋ juː?]
Čo ťa štve?, Čo ti prekáža?
Where are you going?
[wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ?]
Kam idete?
We're going out tonight.
[wɪə ˈgəʊɪŋ aʊt təˈnaɪt]
Dnes večer ideme von. baviť sa ap.
Who are you looking for?
[huː ɑː juː lʊkɪŋ fə?]
Koho hľadáš/hľadáte?
I'm looking for Mr ...
[aɪm lʊkɪŋ fə ˈmɪstə]
Hľadám pána...
Are you having a good time?
[ɑː juː hævɪŋ ə gʊd taɪm?]
Bavíte sa dobre?, Užívate si?
Are you listening to me?
[ɑː juː ˈlɪsənɪŋ tə miː?]
Počúvaš ma?
Are you kidding (me)?
[ɑː juː kɪdɪŋ (miː)?]
Robíš si (zo mňa) žarty?
I'm just kidding.
[aɪm dʒʌst kɪdɪŋ]
Len žartujem.
How are you feeling?
[haʊ ɑː juː ˈfiːlɪŋ?]
Ako sa cítite?
I'm not feeling well.
[aɪm nɒt ˈfiːlɪŋ wεl]
Nie je mi dobre.
I'm leaving.
[aɪm liːvɪŋ]
Odchádzam.
I'm doing my best.
[aɪm ˈduːɪŋ maɪ bεst]
Robím, čo môžem.
It's not working.
[ɪts nɒt ˈwɜːkɪŋ]
Nefunguje to.
It's getting on my nerves.
[ɪts gεtɪŋ ɒn maɪ nɜːvz]
Lezie mi to na nervy.

Obrat do one's best (robiť svoje najlepšie) možno preložiť ako maximálne sa snažiť ap. Napr.: Do your best! - Snaž sa zo všetkých síl.