Useful phrases

Užitočné frázy s do a budúcim časom

How do you do?
[haʊ dʊ juː dʊ?]
Teší ma., Dobrý deň. formálne
How are you doing?
[haʊ ɑː juː ˈduːɪŋ?]
Ako sa máš?, Ako sa máte?
I'm doing great.
[aɪm ˈduːɪŋ greɪt]
Mám sa skvele.
You can do it.
[juː kən dʊ ɪt]
To zvládneš.
Don't do it!
[dəʊnt dʊ ɪt!]
Nerob to!
I'll be back soon.
[aɪl biː bæk suːn]
Vrátim sa čoskoro.
I'll do it.
[aɪl dʊ ɪt]
Ja to urobím.
I'll do my best.
[aɪl dʊ maɪ bεst]
Urobím, čo budem môcť.
Will it do?
[wɪl ɪt dʊ?]
Bude to stačiť?
It'll do.
[ˈɪtəl dʊ]
To bude stačiť.
It won't be easy.
[ɪt wəʊnt biː ˈiːzɪ]
Nebude to ľahké.
What will you have?
[wɒt wɪl juː hæv?]
Čo si dáte?
I'll have ...
[aɪl hæv]
Dám si...
I'll have to ...
[aɪl hæv tə]
Budem musieť...
Will you help me?
[wɪl juː hεlp miː?]
Pomôžeš mi?
Will you join us?
[wɪl juː dʒɔɪn əs?]
Pridáte sa k nám?
Shall I do that?
[ʃæl aɪ dʊ ðæt?]
Mám to urobiť?
Shall we go?
[ʃæl wiː gəʊ?]
(Tak) Pôjdeme?

Čas a vek

What time is it?
[wɒt taɪm ɪz ɪt?]
Koľko je hodín?
It's five o'clock.
[ɪts faɪv əˈklɒk]
Je päť hodín.
Are you free tonight?
[ɑː juː friː təˈnaɪt?]
Máš dnes večer čas?
I won't have time.
[aɪ wəʊnt hæv taɪm]
Nebudem mať čas.
I have little free time.
[aɪ hæv ˈlɪtəl friː taɪm]
Mám málo voľného času.
What time will you be there?
[wɒt taɪm wɪl juː biː ðεə?]
O koľkej tam budeš?
I'll be there in an hour.
[aɪl biː ðεə ɪn ən aʊə]
Budem tam o hodinu.
Be there in time!
[biː ðεə ɪn taɪm!]
Buď tam včas!
Do it right now.
[dʊ ɪt raɪt naʊ]
Urob to hneď teraz.
I'm in a hurry.
[aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ]
Ponáhľam sa.
There's no hurry.
[ðεəz nəʊ ˈhʌrɪ]
Nie je sa kam ponáhľať.
There's no time.
[ðεəz nəʊ taɪm]
Nie je čas.
We must hurry.
[wiː mʌst ˈhʌrɪ]
Musíme sa poponáhľať.
We have a lot of time.
[wiː hæv ə lɒt əv taɪm]
Máme hodne času.
You're late.
[jʊə leɪt]
Meškáš., Ideš neskoro.
Sorry, I'm late.
[ˈsɒrɪ, aɪm leɪt]
Ospravedlňujem sa, že idem neskoro.
It's still early.
[ɪts stɪl ˈɜːlɪ]
Ešte je skoro.
It's too late.
[ɪts tuː leɪt]
Už je príliš neskoro.
How long will it take?
[haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?]
Koľko to bude trvať?
It won't take long.
[ɪt wəʊnt teɪk lɒŋ]
Nie je to nadlho.
He's busy at the moment.
[hiːz ˈbɪzɪ æt ðə ˈməʊmənt]
Momentálne má veľa práce.
How old are you?, What's your age?
[haʊ əʊld ɑː juː?, wɒts jɔː eɪdʒ?]
Koľko máš rokov?
I'm ... (years old).
[aɪm ... (jɪəz əʊld)]
Mám... rokov.
People aged ...
[ˈpiːpəl ˈeɪdʒd]
Ľudia vo veku...

Slovo age (vek) je tiež sloveso znamenajúce starnúť. Napr.: He's aging. - Starne. Ak chcete povedať, kam niekto príde neskoro, je treba užiť frázu be late for ... Napr.: I'll be late for work. - Prídem neskoro do práce.

Dni v týždni

Monday
[ˈmʌndeɪ]
pondelok
Tuesday
[ˈtjuːzdeɪ]
utorok
Wednesday
[ˈwεnzdeɪ]
streda
Thursday
[ˈθɜːzdeɪ]
štvrtok
Friday
[ˈfraɪdeɪ]
piatok
Saturday
[ˈsætədeɪ]
sobota
Sunday
[ˈsʌndeɪ]
nedeľa
week
[wiːk]
týždeň
weekend
[ˌwiːkˈεnd]
víkend

Čo je dnes za deň? sa povie: What day is it today? Dni v týždni sú days of the week, ale anglické weekdays ˈwiːkˌdeɪz sú po slovensky iba pracovné dni (bez víkendu). Spojenie: on weekdays znamená: vo všedné dni, v týždni. Napr.: Don't go there on weekdays. - Nechoď(te) tam v týždni. Weekend je zloženinou slov: week (týždeň) + end (koniec) - teda koniec týždňa.

Mesiace v roku

January
[ˈdʒænjʊərɪ]
január
February
[ˈfεbrʊərɪ]
február
March
[mɑːtʃ]
marec
April
[ˈeɪprəl]
apríl
May
[meɪ]
máj
June
[dʒuːn]
jún
July
[dʒuːˈlaɪ]
júl
August
[ˈɔːgəst]
august
September
[sεpˈtεmbə]
september
October
[ɒkˈtəʊbə]
október
November
[nəʊˈvεmbə]
november
December
[dɪˈsεmbə]
december
year
[jɪə]
rok
season (of the year)
[ˈsiːzən (əv ðə jɪə)]
ročné obdobie

Soon aj early sa síce do slovenčiny prekladajú ako skoro, ale vo väčšine kontextov ich nie je možné zamieňať! Soon sa užíva vo význame zanedlho. I will be back soon., We will know it soon. Early odpovedá väčšinou slovenskému skoro - príliš skoro, včasne. It's too early., I must get up early. ap. Veta: You are early. znamená “Ideš skoro.” alebo “Si tu (príliš) skoro.”